ಹಿಂದು ಸಿಂಧುರೆ ಉಠಿಛಿ ಜುವಾರ (ಒರಿಯಾ)

ಹಿಂದು ಸಿಂಧುರೆ ಉಠಿಛಿ ಜುವಾರ ಉಯಿಛಿ ಚೇತನಾ ಸುಜ್ರ್ಯ
ದೊರೆ ಹಿಮಾಲಯ ತುಂಗ ಶಿಖರೆ ಬಾಜುಛಿ ಬಿಜಯ ತೂಜ್ಯೆ    || ಪ ||

ಜಾಗೆ ಕಲಿಂಗ ಜಾಗಿಛಿ ಬಂಗ ಮಗಧ ಅಬಧ ದಿಲ್ಲಿ
ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅರುಣಾಚಲರೂ ಭಿಲ್ಲಿ
ಮಹಾಮಾನಬರ ಎ ಮಹಾಸಾಗರ ಅಮಿತ ಅತಲ ಶಾಜ್ರ್ಯ
ಹಿಂದು ಸಿಂಧುರೆ ಉಠಿಛಿ ಜುವಾರ                        || 1 ||

ಜಾಗಿಛಿ ಬಿಂಧ್ಯ ಜಾಗಿಛಿ ಸಹಯ್ಯ ಜಾಗ್ರತ ಮರೂ ಕಾಂತಾರ
ಜಾಗಿಛಿ ಗಂಗಾ ಜಾಗೆ ಗೋದಾಬರೀ ಜಾಗತ ಬನ ಪ್ರಾಂತರ
ಶತ್ರು ಶೃಗಾಲ ಆದರಿಬ ಬಿಲ ಭಿಜಿಲೆ ಹಿಂದುರ ಧ್ವೇಜಕ್ಯ
ಹಿಂದು ಸಿಂಧುರೆ ಉಠಿಛಿ ಜುವಾರ                      || 2 ||

ಡಾಕೆ ನೀಲಾಚಲ ಡಾಕೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಡಾಕೆ ದ್ವಾರಿಕಾ ಬದ್ರಿಕಾ
ಡಾಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಡಾಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಂಡೀ ಕಾಮಾಷೌ ಕಾರಿಕಾ
ಜುಗಜುಗಾಂತರ ತಂದ್ರಾ ಭಾಜಿಛೀ ಮಹಾಭಾರತೀಯ ಆಜ್ರ್ಯ
ಹಿಂದು ಸಿಂಧುರೆ ಉಠಿಛಿ ಜುವಾರ                       || 3 ||

ಆಮೆ ಅಗಣಿತ ತರುಣ ಅರುಣ ನಿತ್ಯ ಸಾಧಕ ಸಾಥಿ
ಬಿಶ್ವರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತಬರ್ಷ, ಲಕ್ಷ್ಯೆ ನಿರತ ಬ್ರತಿ
ಬಿಸ್ಮಯೆ ದಿನೆ ದೇಖಿಬ ಎ ವಿಶ್ವ ಆಮ ಹಾತ ಕಾರುಕಾಜ್ರ್ಯ
ಹಿಂದು ಸಿಂಧುರೆ ಉಠಿಛಿ ಜುವಾರ                      || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code