ಹಿಂದು ಸಾಗರವೆ ದೆಸೆಯ ಬದಲಿಸಿದೆ

ಹಿಂದು ಸಾಗರವೆ ದೆಸೆಯ ಬದಲಿಸಿದೆ ಏನಿದೆಂಥ ಮೋಡಿ
ಉಕ್ಕಿ ಮೊರೆಯುತಿವೆ ಕೋಟಿ ಅಲೆಗಳು ತಾಯಿ ಸ್ತುತಿಯ ಪಾಡಿ
ವೀರ ಸಂತತಿಯ ಆವೇಶ ತನುಗಳಲಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿ
ಬಿಂದು ಬಿಂದುವೂ ಇಂದು ಒಂದೆನುವ ಒಮ್ಮತವೆ ಜೀವನಾಡಿ || ಪ ||

ಇರುಳ ಸರಿಸುತಾ ಬಂದ ಬೆಳಗಿಂದು ಒಸಗೆ ತಂದಿಹಳು ಇಳೆಗೆ
ವಿಶ್ವ ಮುಕುಟದ ಸರದಿ ಮೀಸಲು ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ಶಿರಕೆ
ಜಡತೆ ಝಾಡಿಸಿ ಛಲದಿಂದ ದುಡಿಯುವ ದಿಟ್ಟ ಹೃದಯಗಳ ಹರಕೆ
ದುರುಳರೆದೆಗಳ ಸೀಳಿ ಮಾತೆಗೆ ಜಯಮಾಲೆ ತೊಡಿಸುವಾ ಬಯಕೆ || 1 ||

ದಹಿಸಿ ಅಪಮಾನ ಗಳಿಸಿ ಅಭಿಮಾನ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಮಹಲು
ಒಡಕು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿರತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನವರತ ಒಲವ ಹೊನಲು
ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗರ ಸಮರಸಕೆ ಉಂಟೆ ಮಿಗಿಲು
ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತೆಗಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ದಿಗಿಲು || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code