ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೀ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಜಗ ರಹೀ

ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೀ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಜಗ ರಹೀ
ಆರ್ಯದೇಶ ಕೀ ಸ್ವದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಜಗ ರಹೀ          || ಪ ||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಉಷಾ ಕಾಲ ಆ ರಹಾ
ಮೋಹಯುಕ್ತ ತಿಮಿರ ಜಾಲ ಜಲ ರಹಾ
ವಹ ಪರಾನುಕರಣ ಕೀ ಮೋಹರಾತ್ರಿ ಢಲ ರಹೀ  || 1 ||

ಪ್ರಲಯಂಕರ ಯಜ್ಞ ಜೋ ಚಲ ರಹಾ
ಜನ ಉರ ಕಾ ಪಾಪ ಕಲುಷ ಜಲ ರಹಾ
ಭೇದ ಭಾವ ಕೀ ಮಹಾನ ಭಿತ್ತಿ ಗಿರ ರಹೀ        || 2 ||

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕಾಶ ಛಾ ರಹಾ
ಸುಪ್ತ ಸತ್ವ ಬಲ ಶನೈಃ ಆ ರಹಾ
ಘೋರ ಮನೋದಾಸ್ಯ ಸೇ ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಿಲ ಗಯೀ || 3 ||

ಸಾವಧಾನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಜ ರಹಾ
ಸಾವಧಾನ ಗಾಂಡೀವ ತನ ರಹಾ
ಮದನ ದಹನ ಕೀ ತೃತೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ತನ ಗಯೀ  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code