ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂಚ್ಯಾ ಮನಿ ಜಾಗವೂ (ಮರಾಠಿ)

ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂಚ್ಯಾ ಮನಿ ಜಾಗವೂ ಶುಭ ಚೇತನಾ ಏಕತೇಚಿ ಭಾವನಾ || ಪ ||

ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ದ್ರಾವಿಡಿ ವಾ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಾ ಗುರ್ಜಿರೀ
ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿರಾಜತೀ ಭಾಷಾ ಜರೀ ಜಿ ಹ್ವೆವರೀ
ಪರಿ ಅಂತರೀ ಸುರಭಾರತೀ ತೀ ಪೂಜ್ಯ ಸರ್ವಾ ಆಪಣಾ       || 1 ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಜಿನೇಂದ್ರ ನಾನಕ ಬಸವ ನಾಯನ್ಮಾರ ತೇ
ಚೈತನ್ಯ ಶಂಕರದೇವ ಜ್ಯಾಂಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಭಿನ್ನ ತೇ
ಪರಿ ಪುಣ್ಯಶೀಲ ಚರಿತ್ರ ತ್ಯಾಂಚೆ ಪೂಜ್ಯ ಸರ್ವಾ ಆಪಣಾ      || 2 ||

ಸಧನ ಕೋಣೀ ಅಧನ ವಾ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಕುಣಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ತೇ ಪ್ರ
ಖರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಆಣಿ ನಿತಾಂತ ನಾಸ್ತಿಕವರ್ಯ ತೇ
ಪರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವಾನಿಷ್ಠ ಜೆ ವಧ್ಯ ತೆ ತೇ ಆಪಣಾ            || 3 ||

ನಾಮರೂಪೆ ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಏಕ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತೀ
ವೇದ ಗೀತಾ ಸಕಲ ಋಷಿ ಮುನಿ ಮಂತ್ರ ಏಕಚಿ ಗರ್ಜತಾತೀ
ಮನನ ಸತತ ಕರೂನಿ ತ್ಯಾಚೆ ಶುದ್ಧ ಕರೂಯಾ ಜೀವನಾ     || 4 ||

ಭೇದ ತಿತುಕೆ ಸ್ವಾಥೃಮೂಲಕ ಪಾಪಕಾರಕ ತಾಪದಾಯಕ
ದ್ವೇಷವರ್ಧಕ ಶಕ್ತಿನಾಶಕ ಐಕ್ಯಬಾಧಕ ರಾಷ್ಟ್ರಘಾತಕ
ಏಕಾತ್ಮ ಭಾರತ ವ್ಯಾವಯಾ ನಿಸ್ವಾಥೃ ಕರೂ ಯಾ ಜೀವನಾ  || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code