ಹೇ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ, ಹೇ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ

ಹೇ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ, ಹೇ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ
ಹೇ ವಂದನೀಯ ಭಾರತ, ಅಭಿನಂದನೀಯ ಭಾರತ      || ಪ ||

ಜೀವನಸುಮನ ಚಢಾಕರ್ ಆರಾಧನಾ ಕರೇಂಗೇ
ತೇರೀ ಜನಮ ಜನಮ ಭರ್,
ಹಮ ವಂದನಾ ಕರೇಂಗೇ ಹಮ ಅರ್ಚನಾ ಕರೇಂಗೇ      || ಅ.ಪ ||

ಮಹಿಮಾ ಮಹಾನ ತೂ ಹೈ, ಗೌರವ ನಿಧಾನ ತೂ ಹೈ
ತೂಂ ಪ್ರಾಣ ಹೈ ಹಮಾರೀ, ಜನನೀ ಸಮಾನ ತೂ ಹೈ
ತೇರೇ ಲಿಯೇ ಜಿಯೇಂಗೇ, ತೇರೇ ಲಿಯೇ ಮರೇಂಗೇ
ತೇರೇ ಲಿಯೇ ಜನಮ ಭರ್,
ಹಮ ಸಾಧನಾ ಕರೇಂಗೇ ಹಮ ಅರ್ಚನಾ ಕರೇಂಗೇ       || 1 ||

ಜಿಸಕಾ ಮುಕುಟ ಹಿಮಾಲಯ, ಜಗ ಜಗಮಗಾ ರಹಾ ಹೈ
ಸಾಗರ ಜಿಸೇ ರತನ ಕೀ, ಅಂಜುಲಿ ಚಢಾ ರಹಾ ಹೈ
ವಹ ದೇಶ ಹೈ ಹಮಾರಾ, ಲಲಕಾರ ಕರ ಕಹೇಂಗೇ
ಉಸ ದೇಶ ಕೇ ಬಿನಾ ಹಮ್,
ಜೀವಿತ ನಹೀಂ ರಹೇಂಗೇ ಹಮ ಅರ್ಚನಾ ಕರೇಂಗೇ       || 2 ||

ಜೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭೀ ತಕ, ದುರ್ಜೇಯ ಸೀ ಬನೀ ಹೈ
ಜಿಸಕಾ ವಿಶಾಲ ಮಂದಿರ, ಆದರ್ಶಕಾ ಧನೀ ಹೈ
ಉಸಕೀ ವಿಜಯಧ್ವಜ ಲೇ, ಹಮ ವಿಶ್ವ ಮೇ ಚಲೇಂಗೇ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುರಭಿ ಪವನ ಬನ,
ಹರ ಕುಂಜ ಮೇ ಬಹೇಂಗೇ ಹಮ ಅರ್ಚನಾ ಕರೇಂಗೇ     || 3 ||

ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಕಾ ಜೋ ದೀಪ ಜಲ ರಹಾ ಹೈ
ಅಲೋಕ ಕಾ ಪಥಿಕ ಜೋ, ಅವಿರಾಮ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ
ವಿಶ್ವಾಸ ಹೈ ಕಿ ಪಲ ಭರ್, ರುಕನೇ ಉಸೇ ನ ದೇಂಗೇ
ಉಸ ಜ್ಯೋತಿ ಕೀ ಶಿಖಾ ಕೋ,
ಜ್ಯೋತಿತ ಸದಾ ರಖೇಂಗೇ ಹಮ ಅರ್ಚನಾ ಕರೇಂಗೇ      || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code