ಹೇ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಡಿಗೆ

ಹೇ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಡಿಗೆ
ಅನುದಿನವು ಮಣಿಯುವೆನು
ಎದೆಗೊತ್ತಿ ಶಿರಸವರಿ
ನೀನೆನ್ನ ಹರಸು        || ಪ ||

ನನ್ನಿರವ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು
ನನ್ನರಿವು ನನಗೆ ಕೊಡು
ಒಳಗಿನರಿಗಳ ತರಿವ
ಪರಿಯೆನಗೆ ಕಲಿಸು      || 1 ||

ಜಗವ ರಂಜಿಸಬಲ್ಲ
ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳನುಲಿಸು
ಎನ್ನೆದೆಯ ವೀಣೆಯನು
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು          || 2 ||

ಭಾರತಿಯ ಜೊತೆಗೆನ್ನ
ಹೃದಯಶ್ರುತಿ ಮೇಳವಿಸು
ಸಮರಸದ ಸಂಗೀತ
ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸು         || 3 ||

ಕೀರ್ತಿ ಕಾಂಚನಗಳಿಗೆ
ಅಲೆವ ಮನವನು ನಿಲಿಸು
ಮರೆವಿನಾ ತೆರೆ ಸರಿಸು
ಬೆಳಕ ಹರಿಸು         || 4 ||

ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮನಕಿಂದು
ಶೀಲಮೇಖಲೆ ಬಿಗಿಸು
ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ರಂಗವನು
ಅಣಿಯಗೊಳಿಸು      || 5 ||

ವಾಚಿಕವು ಆಹಾರ್ಯ
ಆಂಗಿಕಗಳೆಲ್ಲವೂ
ತಾಯಡಿಗೆ ಮುಡಿಪೆಂಬ
ಭಾವ ಕಲಿಸು        || 6 ||

ಉನ್ಮತ್ತ ನರ್ತಕಗೂ
ತಾಳ ಲಯಗಳ ಕಲಿಸು
ನೇಪಥ್ಯದಲಿ ನಿಂದು
ನನ್ನ ಕುಣಿಸು       || 7 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code