ಹೈ ದೇಹ ವಿಶ್ವ ಆತ್ಮ ಹೈ ಭಾರತಮಾತಾ

ಹೈ ದೇಹ ವಿಶ್ವ ಆತ್ಮ ಹೈ ಭಾರತಮಾತಾ
ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಲಯ ಪರ್ಯಂತ ಅಮರ ಯಹ ನಾತಾ                   || ಪ ||

ಯಹ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಧಾರಿಣೀ ಥರಾ ಅತಿ ಪಾವನ
ಸಬ ಜಗ ಕೋ ಲಗತೀ ಮನೋಹರಾ ಮನ ಭಾವನ
ವಿಧಿ ನದಿಯೋಂಕೀ ಮುಕ್ತಾ ಮಾಲಾ ಪಹನಾತಾ                   || 1 ||

ಕಟಿ ಮೇ ಕರ ಧನೀ ಸುಶೋಭಿತ ಹೈ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜದಂಡ ಹೈ ಕರತಲ
ಶ್ರೀ ಚರಣ ಚೂಮಾತಾ ವಿನತ ಸಿಂಧು ಲಹರಾತಾ                  || 2 ||

ವನ ಗ್ರಾಮ ನಗರ ಮೇ ಗೂಂಜೇ ವೇದಋಚಾಯೇ
ಹರ ಗೃಹ ಮೇ ಧಮಕೀ ಶ್ರೀ ಕೀ ದೀಪಶಿಖಾಯೇ
ಧೃತಿ ನಾರಿಧರ್ಮ ಸೇ ಥಾ ಪುರುಷೋಂಕಾ ನಾತಾ                  || 3 ||

ಹಮ ಭ್ರಮಿತ ಹುಯೇ ಅಸ್ತಾಚಲವಾಲೇ ದೇಶೋ ಕೋ ಜಬ ದೇಖಾ
ಅರುಣಾಂಚಲ ಕೀ ಛವಿ ಬನೀ ನಯನ ಮೇ ಧುಂದಲೀ ಕಂಚನ ರೇಖಾ
ತಬ ಆಯಾ ಜ್ಯೋತಿಪುರುಷ ಕೇಶವ ಚೇತನ ಕಾ ಸೂರ್ಯ ಉಗಾತಾ   || 4 ||

ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ಸಂಭಲ ಶಕ್ತಿ ಹಮಾರೀ
ಅಪನೇ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ ಅವಿಚಲ ಭಕ್ತಿ ಹಮಾರೀ
ಹಾ ! ವಿದಾ ದೈನ್ಯ ಸೇ ಮೈಗೀತ  ವಿಜಯ ಕಾ ಗಾತಾ              || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code