ಹಮ ಮಸ್ತೋ ಮೆ ಆ ನ ಮಿಲೆ ಕೋಯಿ

ಹಮ ಮಸ್ತೋ ಮೇ ಆ ನ ಮಿಲೆ ಕೋಯಿ ಹಿಮ್ಮತ ವಾಲಾ ಕೀ
ದಲ ಬಾದಲ ಸಾ ನಿಕಲ ಪಡಾ, ಯಹ ಸಲ ಮತವಾಲಾ ಕೀ          || ಪ ||

ಬಿಜಲಿ ಸೀ ತಡಪನ ನಸ-ನಸ ಮೇ ಆಜ ನಹೀ ಹಮ ಅಪನೆ ವಶ ಮೇ
ನಯೇ ಖೂನ ಮೇ ಲಹರೆ ಲೇ ರಹೀ ಜೀವನ ಜ್ವಾಲಾ ಕೀ              || 1 ||

ತೂಫಾನೋ ಸೇ ಟಕ್ಕರ ಲೇ ಹಮ, ಪರ್ವತ ಕೇ ದೋ ಟೂಕ ಕರೇ ಹಮ
ಬಹುತ ದಿನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಕಾ ಹಮನೆ ಬೋಜ ಸಂಭಾಲಾ ಕೀ         || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code