ಹಾ ಆಜಿಂಕ್ಯ ಆಹೆ ನರಸಿಂಹಾಚಾ ದೇಶ (ಮರಾಠಿ)

ಹಾ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಆಹೇ ನರಸಿಂಹಾಚಾ ದೇಶ || ಪ ||

ಉಸಳಲೇ ರಕ್ತ ಹೇ ಪುನ್ಹಾ ಅಗಸ್ತಿ ಋಷೀಚೇ
ಸಳಸಳಲೇ ಉಜ್ವಲ ಶೌರ್ಯ ಭೀಷ್ಮ ಭೀಮಾಚೇ
ರಸರಸಲೇ ನಿರ್ಭಯ ತೇಜಹಿ ಪ್ರತಾಪಾಚೇ
ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಯಾಚಾ ದುಮದುಮಲಾ ಆವೇಶ || 1 ||

ಹೇ ಉಧಾಣ ಆಲೇ ಪುನ್ಹಾ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಧೂಲಾ
ಧಗಧಗಲ್ಯಾ ಹೃದಯೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚಾ ಜ್ವಾಲಾ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೀರ ಪ್ರಲಯಂಕರ ರುದ್ರಚ ಗಮಲಾ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಢವಿತೋ ರಣವೀರಾಚಾ ವೇಷ || 2 ||

ನೇತ್ರಾತುನ ಝಡತೋ ಪ್ರಲಯೀಚಾ ಅಂಗಾರ
ಅನ ನಸನಸಾತುನ ಬಿಜಲೀಚಾ ಸಂಚಾರ
ಆಕಾಶಾ ಚಿರತೇ ವಿಜಯಾಚೀ ಲಲಕಾರ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸಜಲೇ ಧ್ಯಾಯಾ ರಿಪುಚಾ ಘಾಸ || 3 ||

ನಿಜ ಶಿರಾ ಘೇವುನಿ ಆಪಲ್ಯಾಚ ಹಾತಾಂತ
ಆಯೀಸ್ತವ ಲಢತೇ ಘಡಹೀ ಸಂಗ್ರಾಮಾಂತ
ಝಂಜತಾ ರಿಪುಶೀ ಬನುನೀ ಝಂಝಾವಾತ
ಮರ್ದಾಚಾ ಜೋವರ ಆಖೇರಚಾ ತೋ ಘಾಸ || 4 ||

ಸರ್ಪಾನೋ ಯೇಥೇ ಗರುಡ ಸೈನ್ಯ ಜಮಲೇಲೇ
ಶ್ವಾನಾನೋ ಯೇಥೇ ಸಿಂಹ ಸೈನ್ಯ ಸಜಲೇಲೇ
ಗವತಾನೋ ಯೇಥೇ ವಣವೇ ಹೇ ಧಗಧಗಲೇ
ಹೇ ಶ್ಯೇನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕರಣ್ಯಾ ಕಪೋತ ನಾಶ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code