ಸಾವಿರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಾವಿರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಇತಿಹಾಸ
ಮುಂದೊಯ್ವ ನಾವೆಯಲಿ ನಾವಿಕರು ನಾವೆ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕಾಮವು ನಮಗೆ
ಸಾರ್ಥವಾಹರು ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮರೆತವರು           || ಪ ||

ಹಾಯಿ ಹರಿಯದ ತೆರದಿ ನಾವೆ ಬಿರಿಯದ ತೆರದಿ
ಯಮ, ನಿಯಮ, ಸಂಯಮದ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು
ಗುರುವರನ ಹರಕೆಯಿದೆ ಗುರಿ ಸೇರ್ವ ಬಯಕೆ ಇದೆ
ಗುರುತರದ ಹೊಣೆಹೊತ್ತ ಧ್ಯೇಯಧಾರಿಗಳು           || 1 ||

ಭೋಗ ಜೀವನ ತ್ಯಜಿಸಿ ತ್ಯಾಗ ಕವನವ ರಚಿಸಿ
ನಿಜಸುಖದ ಆನಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು
ಮನದ ಪ್ರಶಮನದಿಂದ ಭುವನ ಶಾಂತಿಯು ಸಾಧ್ಯ
ಸತ್ಯ ಸರಿತೆಯ ಜಗದಿ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟವರು            || 2 ||

ಸುಳಿ, ಸೆಳೆತ, ಭೋರ್ಗೆರೆತ, ಸತತ ನಿಲ್ಲದ ಮೊರೆತ
ಕೀರ್ತಿ, ಕಾಂಚನದೆಳೆತ ಮೀರಿ ನಿಂತವರು
ಅನ್ನ, ಚಿನ್ನಕು ಮುನ್ನ ಜಗದ ಹಿತದಲೆ ಸುಖವು
ಸತ್ಯದರಿವನು ಜಗಕೆ ಹಂಚ ಹೊರಟವರು            || 3 ||

(ಪ್ರಬೋಧಿನೀ ಗುರುಕುಲ, ಹರಿಹರಪುರ – ಅರ್ಧಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಗೀತೆ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code