ವೀರವ್ರತೀ ಹೇ ಕರ್ಮವೀರ ಹೇ (ಗುಜರಾತಿ)

ವೀರವ್ರತೀ ಹೇ ಕರ್ಮವೀರ ಹೇ ಭಾರತಮಾನಾ ಸುತ ಮಹಾನ ಹೇ
ವಿಶ್ವ ವಿಜಯ ನೋ ಭಾವ ಧ ರೀನೆ ಉಠ ಮಹಾನ ವ್ರತ ಧಾರೀ
ಉಠ ಮಹಾನ ವ್ರತ ಧಾರೀ                                      || ಪ ||

ಕಾರ್ಯ ವಿಶಾಲ ಮಹಾಸಾಗರ ಸಮ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೋ
ಮಹ ಜಲಧೀನಾ ಏಕ ಬಿಂದುನಂ ಅಜ ಮಹಾನ ಸಮಪೃಣ ಹೋ
ಆರಾಧಕ ಹೇ ನವ ಸಾಧಕ ಹೇ ವಿಜಯ ಶಿಲ್ಪ ನಾ ಸರ್ಜಕೆ ಹೇ        || 1 ||

ಶುದ್ಧ ಭಾವಶೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾರ್ಯನ ಹೋ ಜೀವನ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೋ
ಸಿದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಾ ಭಾರತ ಮಾ ನುಮ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಪೂಜನ ಅರ್ಚನ ಹೋ
ಪುಣ್ಯಶೀಲ ಹೇ ಧೀರ ವೀರ ಹೇ ಪೂಜನನಾ ಅನುರಾಗೀ ಹೈ        || 2 ||

ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಚಿರಂತನ ಜನ ಜನನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಬನೋ
ವಿಶ್ವ ಭಾವನಾ ಬಚ್ಚ ಶಿಖರ ಪರ ವಿಜಯ ಮಂತ್ರನುಮ್ ಗುಂಜನ ಹೋ
ವಿಜಯರಥೀ ನೇ ಪರಾಕ್ರಮೀ ಹೇ ವಿಜಯಮಂತ್ರ ನಾ ವಾಹಕ ಹೇ      || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code