ಸಂಸ್ಕಾರನೀ ಆ ಸಾಧನಾ ಛೇ (ಗುಜರಾತಿ)

ಸಂಸ್ಕಾರನೀ ಆ ಸಾಧನಾ ಛೇ ತು ತಪಸ್ವೀ ಬನತೋ ಜಾ
ಶೌರ್ಯ ನೀ ಆ ತಪೋಭೂಮಿ ಛೇ, ಡಗ ನಿರಂತರ ಥರ ತೋ ಜಾ
ಹಾ……… ಡಗ ನಿರಂತರ ಭರತೋ ಜಾ                  || ಪ ||

ಏಕ ಜಮಾನಾ ಲಾಲ ದು ಟಾರಾ ಕೂಲ ಉಪವನನಾಂ ನ್ಯಾರಾಂ
ಪೂರ್ವಜ ಏಕ ಅಮಾರಾ ಸೌನಾ, ಸಾಕ್ಷಿ ಗಂಗಾ ಧಾರಾ
ವಿವಿಧ ಛತಾಂ ಸೌ ಯೇಕ ಛಿವ ಆ ಐಕ್ಯ ಮಂತ್ರ ತು ಗಾತೋಜಾ    || 1 ||

ಮಹಾಮಂತ್ರ ಛೇ ಸಂಘಟನಾನೋ ಶಕ್ತಿಪೂಜ ಜಗಮಾಂಹೀ
ಮಾತೃಭೂಮಿನಾ ರಕ್ಷಣಕಾಜೆ ತನ ಮನ ಧನ ಬಲಿಹಾರೀ
ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಮಾಂ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನೋ ಪಾವನದೀಪ ಜಲಾವೈ ಜಾ || 2 ||

ಭಾರತಮಾನೋ ಸುಹಾಗ ಸಜವಾ ಊಠ ಬಾಂಧವ ಲಲಕಾರೀ
ದೇಶ ಶತ್ರುನೆ ಮಹಾನ ಕರವಾ, ಬನ ತೂರ ಸಾಯೋ ಪ್ರಹರೀ
ವಿಜಯ ತಣೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಧರೀನೆ, ಅಥಕ ಯತ್ನ ತು ಕರತೋ ಜಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code