ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ ಅಹಿಯಾಂ ಗಾಂಡೆ ಕೋಣ ? (ಗುಜರಾತಿ)

ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ ಅಹಿಯಾಂ ಗಾಂಡೆ ಕೋಣ ?

ಹುಂ ಪಡಕಾರ ಝೀಳಣಾರೋ ಮಾಣಸ ಛುಂ

ಹುಂ ತೇಜ ಉಛೀ ನುಂ ಲವು ನಹೀ,

ಹುಂ ಜಾನೆ ಬಳತುಂ ಮಾಣಸ ಛು

ಝಳ ಝಳಾಂನೋ ಮೊಹತಾಜ ನಥೀ           || ಪ ||

ಮನೆ ಮಾರು ಅಜವಾಳುಂ ಪೊರತುಂ ಛೇ

ಅಂಧಾರಾನಾ ಮಮಳನೆ ಕಾಪೆ

ಕಮಲ ತೇಜ ತೋ ಸ್ಫುರತುಂ ಛೇ

ಘುಮ್ಮ ಸಮಾಂ ಮನೆ ರಸ ನಥೀ

ಹುಂ ಖುಲೋ ಅನೆ ನಿಖಾಲಸ ಛು

ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ ಅಹಿಯಾಂ ಗಾಂಠೆ ಕೋಣ ?

ಹುಂ ಪಡಕಾರ ಝೀಲ ನಾರೋ ಮಾಣಸ ಛು     || 1 ||

ಕುಂಡಳೀನೆ ಬಳಗವುಂ ಗಮೆ ನಹೀ

ಕಯ ರೋನೀ ಶತರಂಜಪರ ಜೀವ

ಸೊಂಗಠಾಬಾಜಿ ರಮೇ ನಹೀ

ಹುಂ ಪೋತೆ ಜ ಮಾರೋ ವಂಶಜ ಛು

ಹುಂ ಪೋತೆ ಮಾರೋ ವಾರಸ ಛು

ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ ಅಹಿಹಾ ಗಾಠೆ ಕೋಣ ?

ಹುಂ ಪಡಕಾರ ಝೀಲಣಾರೋ ಮಾಣಸ ಛು    || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code