ಜಾಗೋ ಯುವಕೋ ಆಜ (ಗುಜರಾತಿ)

ಜಾಗೋ ಯುವಕೋ ಆಜ ದೇಶನೀ ಭಕ್ತಿ ಕರೆ ಪುಕಾರ ರೇ
ವಿಶ್ವ ಗಗಮಾಂ ಏಕ ಜ ನಾರೋ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಏಕ ರೇ      || ಪ ||

ಭಾರತ ದೇಶನೋ ಸುಪ್ತ ಸಿಂಹ ಜೇ ಆಬಸ ಮರಡೀ ಜಾಗೇ ಛೇ
ಸ್ವಾಭಿಮಾನನೀ ಏಕ ಲಹೆರ ಖೀ ರೋಮೆ ರೋಮೆ ವ್ಯಾಪೇ ಛೇ
ದೇಶ ಪ್ರಮನೀ ಪ್ರಬಲ ಭಾವನಾ ವಸುಧಾನೋ ಟಂಕಾರ ರೇ      || 1 ||

ಕರ್ಮ ಭಾವನಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಗಾಡೆ ಶ್ರಮ ನಿಷ್ಠಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಛೇ
ತ್ಯಾಗ ತಪಸ್ಯಾ ಶೌರ್ಯ ಸಾಧನಾ ದೇಶ ಕವಿನೀ ವಾಣಿ ಛೇ
ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕೀನೀ ಸಮರಸತಾಯೇ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾರ ರೇ         || 2 ||

ರಾಷ್ಟ್ರ ವಾದನೋ ಪ್ರಚಂಡ ನಾರೋ ಲಘುನೆ ಗುರು ಬನಾವೇ ಛೇ
ಆತ್ಮೀಯತಾ ತು ನಿರ್ಮಲ ಝರಣು ಶಾಲೀ ಗ್ರಾಮನೇ ಸರಜೇ ಛೇ
ಅನುಶಾಸನನೀ ದಿವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಂ ಶಕ್ತೀನೊ ಜಯಕಾರ ರೇ      || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code