ಎತ್ತ ಹೋದರು ನನ್ನ ತೃಷೆ ನೀಗದಾಯಿತು

ಎತ್ತ ಹೋದರು ನನ್ನ ತೃಷೆ ನೀಗದಾಯಿತು
ಬತ್ತದಂಥ ಸಂಘಸುಧೆ ನನ್ನದಾಯಿತು ಕೊನೆಗು ನನ್ನದಾಯಿತು || ಪ ||

ಮಧುರ ಮಧುರ ಅದರ ಪಾನ ಅಮೃತ ಸಮಾನ
ಇದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ನೂತನ
ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿತು ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಬತ್ತದಂಥ…|| 1 ||

ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇದನು ಕುಡಿದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗೆನು
ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿ ದೇವನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡೆನು
ಜಾಡ್ಯ ಕಳೆಯಿತು ಮೌಢ್ಯ ಸರಿಯಿತು ನಿಚ್ಚಳಾಯಿತು ಬತ್ತದಂಥ… || 2 ||

ತಿಲಕ ಧರಿಸಿ ಕಲಶ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಹೊರಡುವೆ
ಹಿಂದು ಬಂಧು ಬಾ ಎಂದು ಸುಧೆಯ ಕುಡಿಸುವೆ
ಶಕ್ತಿ ಕೂಡಿತು ಚೈತನ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿತು ಪ್ರಭೆಯು ಬೆಳಗಿತು ಬತ್ತದಂಥ…. || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code