ಏಕ ದೇಶ ಏಕ ಜಾತಿ ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ಒರಿಯಾ)

ಏಕ ದೇಶ ಏಕ ಜಾತಿ ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಚಾಹೆ ಸದಾ ನಿತ್ಯ ಜಾಗೃತಿ     || ಪ ||

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜ್ವಾಲಾ ಪೂಣೃ ಅಂತಃಕರಣ
ಬಂಧುತಾರ ಸೂತ್ರೆ ಬಂದ್ಧಾ ಜನ ಜೀವನ
ಕಾಯಮನೋ ಬಾಕ್ಯಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕತೀ
ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಚಾಹೆ ಸದಾ ನಿತ್ಯ ಜಾಗೃತಿ     || 1 ||

ಅತ್ಮಾನುಶಾಸಿತ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರೇರಣಾ
ಬಿಜಿಗೀಘುಬೃತ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧನಾ
ಭೀತಿಶೂನ್ಯ ಉಚ್ಚ ಸಿರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ
ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಚಾಹೆ ಸದಾ ನಿತ್ಯ ಜಾಗೃತಿ     || 2 ||

ಕರ್ಮ ಪ್ರಬಣ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಭಾಬನಾ
ಶಂಖಲಿತ ಬ್ಯಷ್ಟಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಗೋಷ್ಠಿ ಚೇತನಾ
ಆತ್ಮ ಬಲಿದಾನ ಪಾಯಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಚಾಹೆ ಸದಾ ನಿತ್ಯ ಜಾಗೃತಿ    || 3 ||

ದೇಶಭೂಷಾ ಭಾಷಾ ರೀತಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ
ಸ್ವದೇಶೀ ಸ್ವಜಾತಿ ಸ್ವಾವಿಲಂಬೀ ಪ್ರಬೃತ್ತಿ
ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜರ ಶೌರ್ಜ ಶಕತಿ
ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಚಾಹೆ ಸದಾ ನಿತ್ಯ ಜಾಗೃತಿ    || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code