ಧ್ಯೇಯ ಶಿಖರವೇರಲು ಕಾಯಲೇಕೆ ಸಾಧಕ

ಧ್ಯೇಯ ಶಿಖರವೇರಲು ಕಾಯಲೇಕೆ ಸಾಧಕ
ಸಾಧಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಕಾಯಕ
ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಇನ್ನು ಎತ್ತರ
ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಸಾಧನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ
ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ || ಪ ||

ಕವಿದ ಕಾರ್ಮೋಡವೆಂದೂ
ಉಳಿಯುವುದೇ ಅನುದಿನ
ಭವದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ
ತೊರೆದು ಬಿಡು ಈ ಕ್ಷಣ
ಬಾಳ ಬವಣೆ ಕಳೆದು ಸಂಘ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದು
ಸೋಲಿಗೆದುರು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ || 1 ||

ಸುತ್ತುವರಿದ ಮೌಢ್ಯತೆಯ
ಸುತ್ತ ಯುದ್ಧವಾಡುತ
ಸತ್ವಭರಿತ ಕಾರ್ಯ ತತ್ವ
ಎಂಬ ಅಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ
ದೋಷ ನಾಶಗೈದು, ಕ್ಲೇಶ ದೂರಗೈದು
ಸದ್ವಿಚಾರ ಸಾರುವುದೇ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ
ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ || 2 ||

ಹೆಗಲು ಹೆಗಲು ನೀಡುತ
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುರುಷರ
ದಿವ್ಯ ಪಥವ ತುಳಿಯುತ
ಜಾತಿಪಂಥ ತೊರೆದು ಬಂಧು ಭಾವ ಮೆರೆದು
ನಾಡರಕ್ಷೆಗೈಯುವುದೇ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code