ಧರೆಯಲಿ ಸುಂದರ ಸ್ವರ್ಗವ ಸೃಜಿಸಲು

ಧರೆಯಲಿ ಸುಂದರ ಸ್ವರ್ಗವ ಸೃಜಿಸಲು
ಸಮರಸಭರಿತ ಸಮಾಜವ ರಚಿಸಲು
ಎಲ್ಲರು ಒಂದಾಗಿ… ಬನ್ನಿ, ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ || ಪ ||

ತರತಮ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲವನಳಿಸಿ
ಸರಿಸಮ ಭಾವವನೆಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳೆಸಿ
ಹಿರಿಯರು ತೋರಿರುವ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ
ಗುರಿಸಾಧನೆಗೆ ಅದುವೇ ಶಕ್ತಿ || 1 ||

ದೀನದುಃಖಿಗಳ ಕಂಬನಿಯೊರೆಸಿ
ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಿ
ವಂಚಿತರಿಗೂ ಅವಕಾಶವ ನೀಡಿ
ಮೌನಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿಯ ಹಾಡಿ || 2 ||

ಮನೆಮನೆಯಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಕಣಕಣವೂ ಶಕ್ತಿಯ ಭಂಡಾರ
ಜನಮನದಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಜಾಗೃತಿಯ
ಕನಸಿಗೆ ನೀಡಿರಿ ಕೃತಿಯಾಕೃತಿಯ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code