ದೀರ್ಘ ಸುಷುಪ್ತಿರ ತಂದ್ರಾ ತುಟಾಯಿ (ಒರಿಯಾ)

ದೀರ್ಘ ಸುಷುಪ್ತಿರ ತಂದ್ರಾ ತುಟಾಯಿ,
ಜಾಗ್ರತ ಭಾರತಬರ್ಷ ಮಹಾನ
ಜಾಗ್ರತ ಭಾರತ ಬರ್ಷ ಮಹಾನ      || ಪ ||

ಜಾಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ,
ಜಾಗೆ ನೀಲಾಚಲು ದ್ವಾರಕಾಪುರೀ
ಜಾಗಿ ಉಠೆ ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣೆ ಆಜಿ
ಪುಣಿ ಏಕ ತಾನ ಅಭಿಮಾನ
ಜಾಗ್ರತ ಭಾರತ ಬರ್ಷ ಮಹಾನ      || 1 ||

ಏಕ ಲಕ್ಷ್ಯೆ ಕೋಟಿ ಚರಣ ಧಾಬಿತ,
ಏಕ ಮಂತ್ರ ಕೋಟಿ ಕಂಠೆ ಧ್ವನಿತ
ಮಹಾಮಿಲನರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ಆಜಿ
ಶುಭೆ ಮಂಗಲಮಯ ಗಾನ
ಜಾಗ್ರತ ಭಾರತ ಬರ್ಷ ಮಹಾನ     || 2 ||

ಛಿಡಾ ರಹ ದೊರೆ ಮಾತೃ ಅರಿರೆ
ರಕ್ತಪಾನೆ ಕೋಟಿ ಖಡ್ಗ ಉಠೆರೆ
ಭಾರತ ಜನನೀ ಬೀರ ಸುತೆ ಉಭಾ
ಭುಲಿ ಭೇದಾ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ
ಜಾಗ್ರತ ಭಾರತ ಬರ್ಷ ಮಹಾನ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code