ದರ್ಶನೀಯಾ ಪೂಜನೀಯಾ ಮಾತೃ ಶತ ಶತ

ದರ್ಶನೀಯಾ ಪೂಜನೀಯಾ ಮಾತೃ ಶತ ಶತ ವಂದನಾ
ಕೋಟಿ ಕಂಠೋ ಸೇ ಸುನೋ ಸಮವೇತ ಜನನೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ || ಪ ||

ಮಾನಸರ ಯೋಗಿಶಿಲಾ ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ ನದ ಸೇ ಸಿಂಧು ತಕ
ಕೋಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋ ಸೇ ಜುಟಾಯೇ ಪತ್ರ, ಫಲ ಔರ್ ಪುಷ್ಪ, ಜಲ
ಭಕ್ತಿ ನವಧಾ ಸೂತ್ರ ಮೇ ಬಾಂಧೀ ಸುಮನ ಆರಾಧನಾ || 1 ||

ಧವಲ ಹಿಮಗಿರಿ ಕೇ ಶಿಖರ ಸೇ ನೀಲಗಿರಿ ಕೀ ಶ್ಯಾಮತಾ
ಸಿಂಧು ಕೇ ಸಿಕತಾ ಕಣೋ ಮೇ ದೀಪ್ತ ಮಣಿಪುರ ಕೀ ಪ್ರಭಾ
ಸಪ್ತರಂಗೋ ಸೇ ಸಂವಾರಿ ಇಂದ್ರಧನು ಕೀ ಕಲ್ಪನಾ || 2 ||

ಧೂಲ್ ಕೇ ಅಂಧಡ ಉಠಾತಾ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಕ್ರೂರಾವೇಗ ಸೇ
ಕಡಕಡಾತೇ ಪಶ್ಚಿಮೀ ಝೋಂಕೇ ತನೋ ಕೋ ವೇಧತೇ
ಸಾವನೀ ರಿಮಝಿಮ ಬಸಂತೀ ರಾಗ ಕೀ ಸಂಯೋಜನಾ || 3 ||

ವಿವಿಧತಾ ಮೇ ಏಕತಾ ಕಾ ಪುಷ್ಪ ಮಾ ಆಧಾರ ತುಮ
ಭಕ್ತಿ ವಿಹ್ವಲ ವೀರ ಜನ ಕೀ ಇಷ್ಟ ಮಾ ಸಾಕಾರ ತುಮ
ಚತುರ್ವಣೋ ಕೆ ಫಲೋ ಕೆ ಮೂಲ ಕೀ ಮಾ ಸಾಧನಾ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code