ಧರ್ಮತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯ ಭಾರತಭವನ

ಧರ್ಮತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯ ಭಾರತಭವನ

ಜ್ಞಾನ ಸ್ತನ್ಯದಿ ಜಗವ ಪೊರೆದ ತಾಣ

ಕುಸಿದಿರುವ ಸ್ತಂಭಗಳ, ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಪಡಿಸೋಣ

ತೊಡಗೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯ ಯಾನ               || ಪ ||

 

ಮೇಘಸ್ಫೋಟವದಾಯ್ತು ಭುವಿ ಬಿರಿದು ಕುಸಿದಾಯ್ತು

ಗಿರಿ ಜರಿದು ಕಂಪಿಸಿತು ಅರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ

ಅತಿ ಗಳಿಕೆ ಬಯಕೆಗಳ ಪ್ರಲಯ ಝಂಝಾವಾತ

ಸರಳತೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ                                  || 1 ||

 

ಹೊನ್ನಗಳಿಕೆಯ ಬಯಕೆಗೆನ್ನ ವಿಕ್ರಮವಾಯ್ತು

ಔಷಧವೂ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಬಿಕರಿಯಾಯ್ತು

ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅನುಕೂಲ ಭಾವನೆಯು ಬರಿದಾಯ್ತು

ಹಕ್ಕುಗಳು ಸೊಕ್ಕೇರಿ ಮೆರೆದುದಾಯ್ತು                       || 2 ||

 

ವಿತ್ತದಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲ ಚಿತ್ತವಿಕಸನ ಬೇಕು

ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಣೆತನವು ಚಿಗುರೊಡೆಯಬೇಕು

ಸ್ವತ್ವ, ಸತ್ವಾದಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಬೇಕು

ನಿಃಶ್ರೇಯಸಾಭ್ಯುದಯ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕು                           || 3 ||

 

ಕೃಷಿ, ಯೋಗ, ವಿಜ್ಞಾನ,ಕಲೆ,ವೇದ ಶಿಕ್ಷಣದಿ

ಅಸ್ಮಿತೆಯು, ದಿವ್ಯತೆಯು ಬೆಳಗಬೇಕು

ಶಿಖರಗಾಮಿಗಳೆಮಗೆ ಈ ಶುಭಸಂಧಿ ಕಾಲದಲಿ

ನೆರೆದ ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಹರಕೆ ಬೇಕು                                || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code