ಏ ಮಾಟಿ ಮೋರ ಸರಗ ಏ ಮಾಟಿ ಮೋರ ಚಂದನ (ಒರಿಯಾ)

ಏ ಮಾಟಿ ಮೋರ ಸರಗ ಏ ಮಾಟಿ ಮೋರ ಚಂದನ
ಲೋಡಾ ನಾಹಿ ಮೋರ ಕೋಟಿ ದೇವ ಪೂಜಾ |
ಏ ಮಾಟಿ ಮೋ ಭಗವಾನ ಏ ಮಾಟಿ ಮೋ ಭಗವಾನ
ಏ ಮಾಟಿ ಮೋರ ಸರಗ ಏ ಮಾಟಿ ಮೋರ ಚಂದನ |  || ಪ ||

ಭೂಲಿವೀ ನಾಹಿ ಮುಂ ಮಾಟೀರ ಮಮತಾ
ಕರೂಚಿ ಸಪಥ ಛೂಯೀಂ ಆಜಿ ಗೀತಾ
ಏ ಮಾಟಿರ ಧೂಲಿ ದೇಹೆ ಬೋಲಿ ಹೋಯಿ
ಹೆವು ಮೋಹರ ಮರಣ ಹೋವು ಮೋಹರ ಮರಣ
ಏ ಮಾಟಿ ಮೋರ ಸರಗ ಏ ಮಾಟಿ ಮೋರ ಚಂದನ    || 1 ||

ಏ ಮಾಟಿ ಸುಣಾಯೆ ಧರಮರ ವಾಣಿ
ಏ ಮಾಟಿರೆ ವಹೇ ಪುಣ್ಯರ ತಟೀನೀ
ಏ ಮಾಟಿಕ ಆಹಾ ಭರೀ ರಹೀ ಅಛೀ
ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣ
ಏ ಮಾಟಿ ಮೋರ ಸರಗ ಏ ಮಾಟಿ ಮೋರ ಚಂದನ    || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code