ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ರಾಪ್ಪಕಲ ಚಲನಮ್ (ಮಲೆಯಾಳಮ್)

ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ರಾಪ್ಪಕಲ ಚಲನಮ್ ಚಲನಮೇನ್ನದೆ ಜೀವಿದ ಧರ್ಮ
ನಿಶ್ಚಿಲಭಾವಮ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಭಾವಮ್ ಜೀವಿದ ಧರ್ಮ ನಿರಾಸಮ್ ಪಾಪಮ್    || ಪ ||

ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ರಾಪ್ಪಕಲ ಚಲನಮ್ ಚಲನಮೇನ್ನದೆ ಜೀವಿದ ಧರ್ಮ
ಚಲನಾತ್ಮಕಮಿ ವಿಶ್ವಮಶೇಷಮ್ ಸರ್ಗಸ್ಥಿದಿಲಯ ದಾಳ ವಿಶೇಷಮ್          || 1 ||

ಜನನಮ್ ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ಜೀವಿದಮ್ ಚಲನವಿರಾಮಂ ಮರಣಮ್ ಮೂರಿಂ
ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ರಾಪ್ಪಕಲ ಚಲನಮ್ ಚಲನಮೇನ್ನದೇ ಜೀವಿದ ಧರ್ಮ   || 2 ||

ಚಲನಂ ಸ್ನೇಹಮ್ ದೇವನವಾಹಂ ವಿಶ್ವವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪಲಮೋಹಮ್
ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಷೇಧಮ್ ಪರಹಿದ ಬೋಧಮ್ ಸರ್ವಸ್ವಾರ್ಪಣ ಜೀವಿದ ಪಥಮ್    || 3 ||

ಜಾಡ್ಯಮನಾರ್ಯಮ್ ಕ್ಲೇವಮ್ ದ್ವೆನ್ಯಮ್ ಜಾಗ್ರದ ಜಾಗ್ರದ ದಿವ್ಯಮ್ ಮಾವ್ಯಂ
ನಿತ್ಯಮವಿಶ್ರಮ ಅವಿರದ ಚಲನಮ್ ಧ್ಯೇಯ ಪೂರ್ದಿದನ ಏಕನಿರಾಣಂ       || 4 ||

ನಿಶ್ಚಲಭಾವಮ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಭಾವಮ್ ಜೀವಿದ ಧರ್ಮ ನಿರಾಸಂ ಪಾಪಮ್
ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ರಾಪ್ಪಕಲ ಚಲನಮ್ ಚಲನಮೇನ್ನದೇ ಜೀವಿದ ಧರ್ಮ  || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code