ಚಲಾ ರಂ ಉಠಾ ರಂ ಶೆತಕರೀ ದಾದಾ ಕಾಮಕರೀ ದಾದಾ (ಮರಾಠಿ)

ಚಲಾ ರಂ ಉಠಾ ರಂ ಶೆತಕರೀ ದಾದಾ ಕಾಮಕರೀ ದಾದಾ          || ಪ ||

ಭಾರತಮಾತಾ ಆಪುಲೀ ಆಯಿ ಸಾಪಾಚಾ ವಿಳಖಾ ಪಡಲಾಯ ಪಾಯ
ಗರುಡ ಹೋನ ಸೊಡವುಯಾ ತಿಜಲಾ ಚಲಾಃ                    || 1 ||

ಭಗವಾ ಝೆಂಡಾ ಆಜ ಆಮುಚಾ ರಂಗ ತಯೊಚಾ ಫಿಕ್ಕಾ ಪಡಲಾ
ರಕ್ತಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾನೆ ರಂಗವುಯಾ ತ್ಯಾಲಾ ಚಲಾಃ                   || 2 ||

ರಾಮಚಂದ್ರಾನೆ ಲಂಕೇಸ ನೇಲಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಚ್ಯಾ ರಥೀ ಫಡಕಲಾ
ದೇವಾದಿಕಾಂಚಾ ಝೆಂಡಾ ಪುಜಾಯಲಾ ಚಲಾಃ                   || 3 ||

ಸಿಂಹಗಡಾವರ ತಾನಾ ಗೇಲಾ ಪಾವನ ಖಿಂಡಿತ ಬಾಜಿ ಪಡಲಾ
ಶಿವರಾಯಾಚಾ ಹುಕುಮ ಪಾಳಾಯಣ ಚಲಾಃ                    || 4 ||

ರಾಗೋಬಾದಾದಾನಮ್ ಅಟಕೆಸ ನೇಲಾ ಕೇಶವರಾವಾಂನಿ ಸಂಘಾತ ಪುಜಿಲಾ
ಪ್ರಣಾಮ ಕರಾಯಾ ಸಂಘಾತ ತ್ಯಾಲಾ ಚಲಾಃ                     || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code