ಚಲ ನಿರಂತರ ಚಲ ನಿರಂತರ

ಚಲ ನಿರಂತರ ಚಲ ನಿರಂತರ, ಚಲ ನಿರಂತರ, ಚಲ ಚಲ ಚಲ,
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹಮ ಸಂತತಿ ಮನು ಕೀ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹಮ ಹಿಂದೂ ಕರತೆ,
ತತ್ವ ಚಿಂತನಾ ಪಲ ಪಲ ಪಲ, ಚಲ ನಿರಂತರ…………   || ಪ ||

ಚಲತೆ ರಹನಾ ಹೀ ಜೀವನ ಹೈ, ರುಕನೆ ಕಾ ಹೈ ನಾಮ ಮರಣ,
ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಿತ ಘೋರ ತಪಸ್ಯಾ, ದೃಢವ್ರತ ಕಾ ಹಮ ಕರೆ ವರಣ,
ಸಭೀ ದಿಶಾಯೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ, ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಲ ಜಲ ಜಲ,
ಚಲ ನಿರಂತರ……                                   || 1 ||

ಚಲತೆ ರಹನಾ ಗುರ್ಗಮ ಪಥಪರ, ವೀಹಡ ವನ ಝಂಝೂವಾತೇ,
ಅಗಣಿತ ಬಾಥಿ ಅವಿಚಲ ಬಢನಾ, ಜಗ ಕೆ ಘಾತೋ – ಪ್ರತಿಘಾತೋ,
ಚಟ್ಟಾ ನೋಂ ಕೋ ತೋಡ ಚಲೀ ಹೈ, ಪಾವನ ಗಂಗಾ ಕಲ ಕಲ ಕಲ,
ಚಲ ನಿರಂತರ……                                   || 2 ||

ಚಲತೆ ರಹನಾ ಏಕ ಕುಟಿಯಾ ತಕ, ಹರ ಬಸ್ತಿ, ವನ, ಗಿರಿ, ಕೋನಾ,
ಆತ್ಮಭಾವ ಸೆ ಹೃದಯ ಲಗಾಯೇ, ಹರ ಲೇ ದುಃಖ ಪೀಡಾ ರೋನಾ,
ಬೂಢೀ ಕು ರೀತಿ ಸೆ ಧೋ ಡಾಲೆ, ಮಾ ಕಾ ಆಂಚಲ ಮಲ ಮಲ ಮಲ,
ಚಲ ನಿರಂತರ……                                  || 3 ||

ಚಲತೆ ರಹನಾ ಸಂಘರ್ಷೊ ಮೆ, ಅಂತಿಮ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯ ವಿಜಯ,
ಷಡ ರಿಪುವೋಂ ಕೆ ವ್ಯೂಹ ಚಕ್ರ ಕೋ, ನಷ್ಟ ಕರೆ ಹಮ ಬನೇ ಅಜಯ,
ದಿವ್ಯ ತೇಜ ಸೆ ಆಲೋಕಿತ ಹೋ, ದಮಕೆ ದಿನಕರ ಚಮ ಚಮ ಚಮ,
ಚಲ ನಿರಂತರ……                                  || 4 ||

ಚಲತೆ ರಹನಾ ಪರಮ ಸಾಧ್ಯ ಸೆ, ಸಾಧಕತಾ ಹೋ ಏಕಾಕಾರ,
ಪರಿಪೂರ್ಣ ವೈಭವ ಮಂಗಲಮಯ, ಆನಂದಿತ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಕಾರ,
ರೋಮ – ರೋಮ ಹರ್ಷಿತ ಪುಲಕಿತ ಹೋ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಚರಣ ಮೆ ಢಲ ಢಲ ಢಲ,
ಚಲ ನಿರಂತರ…..                                   || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code