ಭುವಮವತೀರ್ಣಾ ನಾಕಸ್ಪರ್ಧಿನೀ ಭಾರತಧರಣೀಯಂ

ಭುವಮವತೀರ್ಣಾ ನಾಕಸ್ಪರ್ಧಿನೀ
ಭಾರತಧರಣೀಯಂ, ಮಾಮಕಜನನೀಯಮ್ || ಪ ||

ಶಿರಸಿ ಹಿಮಾಲಯ-ಮುಕುಟ-ವಿರಾಜಿತಾ
ಪಾದೇ ಜಲಧಿಜಲೇನ ಪರಿಫ್ಲುತಾ
ಮಧ್ಯೇ ಗಂಗಾ-ಪರಿಸರ-ಪೂತಾ
ಭಾರತಧರಣೀಯಂ, ಮಾಮಕಜನನೀಯಮ್ || 1 ||

ಕಾಶ್ಮೀರೇಷು ಚ ವರ್ಷತಿ ತುಹಿನಂ
ರಾಜಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರದಹತಿ ಪುಲಿನಂ
ಮಲಯಸ್ಥಾನೇ ವಾತಿ ಸುಪವನಃ
ಭಾರತಧರಣೀಯಂ, ಮಾಮಕಜನನೀಯಮ್ || 2 ||

ನಾನಾಭಾಷಿ-ಜನಾಶ್ರಯ-ದಾತ್ರೀ
ವಿವಿಧಮತಾನಾಂ ಪೋಷಣಕತ್ರ್ರೀ
ನಾನಾ-ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ-ಸವಿತ್ರೀ
ಭಾರತಧರಣೀಯಂ, ಮಾಮಕಜನನೀಯಮ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code