ಭಯವಿರದ ಭಾರತವ ಕಟ್ಟಲೋಸುಗ ಬನ್ನಿ

ಭಯವಿರದ ಭಾರತವ ಕಟ್ಟಲೋಸುಗ ಬನ್ನಿ
ಜಯಧ್ವನಿಯ ಜಗದಗಲ ಮೊಳಗಿಸುವ ಬನ್ನಿ    || ಪ ||

ಹಿಂದು ಹೆದ್ದೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಲಿ ಭೇದ
ಬಂಧುತ್ವ ಹಿರಿದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಬೋಧ
ಸಿಂಧುವಿನ ಸೆರಗಿನಲಿ ಉಗ್ರತೆಯು ಬೆಳೆಯುತಿದೆ
ಮುಂದಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಕ್ಷಾತ್ರಯೋಧ          || 1 ||

ದೈನ್ಯವೇತಕೆ ನಿನಗೆ ಮಾನ್ಯ ಭಾರತಿ ಪುತ್ರ
ಕಪಿಸೈನ್ಯ ಸಾಗರವ ದಾಟಿಲ್ಲವೇನು ?
ವೈನತೇಯನು ತಂದ ಪೀಯೂಷವಿರುವಾಗ
ಸಾವೆಂಬ ವಿಷಸರ್ಪಕಂಜಲೇನು ?              || 2 ||

ಭಾರತದ ಬಹುಳತೆಗೆ ಹಿಂದುತ್ವವಡಿಪಾಯ
ಮರೆಯದಿರು ಮುರಿಯದಿರು ಸೇತುಬಂಧ
ಕರೆಯದೇ ಬಂದವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಹರಿಲ್ಲಿ
ಉರುಳಾಗದಿರಲಿ ದಯೆ ಔದಾರ್ಯವು            || 3 ||

ಭ್ರಮೆಯ ಸೇವೆಯ ನೆಪದಿ ಪರಮತದ ಆಕ್ರಮಣ
ತಮಕೆ ತುತ್ತಾಗುತಿದೆ ನಮ್ಮ ಗೋವು
ಅಮರನಾಥದಿ ಮೆರೆದ ಏಕತೆಯೆ ಪ್ರೇರಣೆಯು
ಸಮರವಾದರೂ ಸರಿಯೆ ಸಿದ್ಧ ನಾವು            || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code