ಭಾವಿ ಯುಗ ಕೆ ನಿರ್ಮಾತಾ

ಭಾವಿ ಯುಗ ಕೆ ನಿರ್ಮಾತಾ, ಮಾನವತಾ ಕೇ ಹಮ ತ್ರಾತಾ
ಜಿಸಕೆ ಹೈ ಹಮ ಸುತ ಪ್ಯಾರೆ, ಜಯ ಭಾರತ ಜನನೀ            || ಪ ||

ಹಮ ಮಸ್ತೀ ಮೆ ಮತವಾಲೆ, ದನುಜ – ದಮನ ಕೇ ಪರಕಾಲೇ
ಶಕ್ತಿ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಗ ಲಿಯೇ ಹೈ, ಹಮ ಅಭಯಾ ಶ್ವಾಸನದಾತಾ
ಹಮ ಅಭಯಾಶ್ವಾಸನ ದಾತಾ                              || 1 ||

ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಪಟ ಸೇ ವಿಶ್ವ ಭರಾ, ಸಂಬಲ ಭಾರತ ವಸುಂಧರಾ
ಸತ್ಯ ಚಿರಂತನ ಧರ್ಮ ಹೀ ಹೈ, ವೀರ-ವ್ರತೀ ಹಮ ಉದ್ಗಾತಾ
ವೀರ-ವ್ರತೀ ಹಮ ಉದ್ಗಾತಾ                                || 2 ||

ಭೂ ಖೇ ನಂಗೆ ರೋಗ ಭರೇ, ದಲಿತ ಜನೋಂ ಕೀ ಪೀರ ಹರೇ,
ಸಂವೇದನ ಕ್ಷಮ ಹೃದಯ ಲಿಯೇ ಹಮ, ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧ ಕೇ ವಿಜ್ಞಾತಾ,
ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧ ಕೇ ವಿಜ್ಞಾತಾ                                  || 3 ||

ಆವೋ ಮಿಲ ಜಲ ಯಜ್ಞ ಕರೇ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇ ಶಕ್ತಿ ಭರೇ,
ಇನ ನಯನೋಂ ಸೆ ಹೀ ದೇಖೇ ಹಮ, ಭಗವಾ ಜಗ ಮೆ ಲಹರಾತಾ,
ಭಗವಾ ಜಗ ಮೆ ಲಹರಾತಾ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code