ಭರತವೀರ ಬಾಲರೇ ವೈರಿ ಘನ ಸಮೀರರೆ

ಭರತ ವೀರ ಬಾಲರೇ ವೈರಿ ಘನ ಸಮೀರರೆ
ಏಳಿರೇಳಿರೇಳಿರೈ ಭರತಕೀರ್ತಿ ರನ್ನರೇ || ಪ ||

ಹರಪ್ರಿಯಾ ಕುಮಾರರೆ ಸುರಚಮೂಪ ಧೀರರೆ
ಸುರಸುಜನ ಸುರಕ್ಷಸ್ಕಂದ ತಾರಕಾಂಧ ಸೂರ್ಯರೆ || 1 ||

ಸದಭಿಮಾನ ಶೂರರೆ ಸದಭಿಮನ್ಯು ವೀರರೆ
ಗೆಲುವ ಪಣದಿ ಜೀವವಿಡುವ ಕುರುಚಮೂ ಕೃತಾಂತರೆ || 2 ||

ಗುರುಗೋವಿಂದ ಪುತ್ರರೆ ಪರಮತ್ಯಾಗ ಜೀವರೆ
ಹುಗಿದ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ನಿಂತ ಧರಮ ಕಾಪಿನಮರರೆ || 3 ||

ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತಕೆ ದುಡಿಯಿರೋ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರವೆತ್ತಿರೊ
ಶತೃವಾರೆ ಬರಲಿ ಕರೆದು ಶಸ್ತ್ರದೂಟ ಬಡಿಸಿರೊ || 4 ||

ಭಾರತಾಂಬೆಗೆರಗಿರೊ ವೀರ ವೃತ್ತಿ ತಾಳಿರೊ
ಒಡಕು ಕಳೆದು ಭರತರೊಂದು ನಾರಸಿಂಹರಾಗಿರೋ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code