ಭಾರತಾಚ್ಯ ವೈಭವಾಚೆ ಸ್ವಪ್ನ ಆಮೀ ಪೌಯಲಾ (ಕೊಂಕಣಿ)

ಭಾರತಾಚ್ಯ ವೈಭವಾಚೆ ಸ್ವಪ್ನ ಆಮೀ ಪೌಯಲಾ
ಥೋಡೆಶೆ ಸಾಕಾರ ಜಾಲಾ ಬಾಕೀಚೆ ಮನಾಂನ ಉಲ್ಲಾ
ಚಾಲತಾ ಚಾಲತಾ ಥಾಮಚೆನಾ ಕೇಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ ರಾವಚೆ ನಾ || ಪ ||

ಭೋವತಾಲಾಚೀ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಖಂತ ಮಬಾಂನ ಉಪಜಯತಾ
ಇತಿಹಾಸಾತಲೀ ಪ್ರೇರಣಾ ಕರ್ತೃತ್ವ ಆಮಚೆ ಫುಲಯತಾ
ಭವಿಷ್ಯಾಚೀ ಚಿಂತಾ ನಾ, ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ ರಾವಚೆ ನಾ      || 1 ||

ಮನಶಾತಲೆ ದೇವಪಣ ಸಂಘ ಆಮಚ್ಯಾನ ಜಾಗಯತಾ
ದುಸರ್ಯಾ ಖಾತಿರ ಜಗಪಾಠ ಶಾಖೆರ ಅಮಕಾ ಶಿಕಯತಾ
ಸಾತತ್ಯಾಕ ಪರ್ಯಾಯ ನಾ, ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ ರಾವಚೆ ನಾ    || 2 ||

ಸಂಘಾತಲೆ ಆಮಿ ಭುರಗೆ ಖಂಚಾಖಯ ವ್ಹಾವಚೆ ನಾ
ಸಮಾಜಾಚ್ಯೊ ವೇದನಾ ಸೇವೆನ ಆಮಿ ಶಮಯತಲೆ
ದಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಮೊಡಚೆ ನಾ, ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ ರಾವಚೆ ನಾ    || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code