ಭರತ ಮಾತೆಯ ಮಮತೆಯುಡುಗೊರೆ ಯೋಗವೆಂಬ ವಿಸ್ಮಯ

ಭರತ ಮಾತೆಯ ಮಮತೆಯುಡುಗೊರೆ ಯೋಗವೆಂಬ ವಿಸ್ಮಯ

ಅರಿತು ಜಗವು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಫಲವು ಅಮಿತವು ಅಕ್ಷಯ

ಇರದು ಇತಿಮಿತಿ ಗುರುಪತಂಜಲಿ ತೋರಿಕೊಟ್ಟರು ಹಾದಿಯ

ನೂರು ಜಂಜಡ ಭರದಿ ಕಳೆಯಲು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಯೋಗವ                              || ಪ ||

 

ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿಹ ಸ್ವಸ್ಥ ಬದುಕನು ನುಂಗದಿರಲಿ ಮಲಿನತೆ

ನಾಗರೀಕತೆ ಮೆರಗು ತರಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಶುಭ್ರತೆ

ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಭೇದ ತೊಡೆದಿಹ ಯೋಗದಿಂದಲೇ ಧನ್ಯತೇ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭಂಗತಾರದೇ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಚ್ಛತೆ                                       || 1 ||

 

ಸಾಮರಸ್ಯವು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯು ಯೋಗದದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ

ಅಂತರಾಳದ ರಾಡಿ ಎಲ್ಲವ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಳೆಯುವ ಭೋದನೆ

ಸ್ವಂತವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ಹಿತಕೆ ನಿರತ ಮಡಿಯುವ ಚಿಂತನೆ

ಯೋಗದಿಂದಲೇ ರೋಗ ಮುಕ್ತಿಯು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ                            || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code