ಭರತ ಮಾತೆ ಪುತ್ರರೇ ಒಂದು ಗೂಡುವ

ಭರತ ಮಾತೆ ಪುತ್ರರೇ ಒಂದು ಗೂಡುವ

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಸೇವೆಗೈಯುವ                                 || ಪ ||

 

ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಗುವ

ವಾಯುಪುತ್ರ ಭೀಮನಂತೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ

ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ

ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ (ಒಂದು ಗೂಡುವ) 2                                 || 1 ||

 

ಧ್ಯೇಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ

ದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಟು ಅರಿತು ನಾವು ಬೆರೆತು ಬಾಳುವ

ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ

ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ (ದೀಕ್ಷೆಗೈಯುವ) 2                             || 2 ||

 

ಭಗವಯೆಡೆಯಲಿಂದು ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವ

ರಾಷ್ಟ್ರದೇಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಕೂಡಿ ಸತತ ದುಡಿಯುವ

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ (ಬದುಕಿ ಬಾಳುವ) 2                               || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code