ಭಾರತ ಮ್ಹಾರೋ ದೇಶ ಫೂಟರೋ ವೇಷ (ರಾಜಸ್ಥಾನಿ)

ಭಾರತ ಮ್ಹಾರೋ ದೇಶ ಫೂಟರೋ ವೇಷ ಕಿ ಧನಧನ ಭಾರತೀ
ಬೋಲೋ ಜಯಜಯಕಾರ ಉತಾರೋ ಆರತಿ, ಹೋ ಉತಾರೋ ಆರತಿ || ಪ ||

ಸೋನಾ ಉಗಳೇ ಧರತೀ ಅಂಬರ ಮೋತೀಡಾ ಬರಸಾವೇರೆ
ಮುಳಕೇ ಸೂರಜ ಚಾಂದ ಗೀತ ಕೋಯಲಡೀ ಮಿಠಾ ಗಾವೇರೇ
ಹಿಮಗಿರಿ ಯೋಗಿರಾಜ ಶೀಷ ಪರ ತಾಜಕೀ ಗಂಗಾಭಾರತೀ
ಸಮದರಿಯಾ ರೀ ಲಹರಾ ಚರಣ ಪಖಾರತೀ || 1 ||

ಕುಣ ಭೂಲೇ ಲೋ ರಾಣಾ ನೇ ಚೇತಕನೇ ಹಲ್ದೀ ಘಾಟೀನೆ ?
ವೀರ ಶಿವಾ ಸೋ ಶೂರ ಕಠೆ ದುನಿಯಾ ಪೂಜೇ ಇಣ ಮಾಟೀ ನೇ ?
ರಣ ಚಂಡಿರೋ ಮೋಡ ದುರ್ಗ ಚಿತ್ತೌಡ ಕೀ ಮೌತ ಭಿ ಹಾರತೀ
ಜೌಹರ ರೀ ಲಪಟಾನೇ ರೋಜ ನಿಹಾರತೀ || 2 ||

ತಿಲಕ ಗೋಖಲೆ ಭಗತ ಭೋಸ ಬಾಪೂ ಝಾನ್ಸಿ ರೀ ಮಹಾರಾಣೀ
ಜೌಹರ ದೇಖ ಜವಾನಾ ರೋ ತೂ ಬತಾ ಕಠೇ ಇತರೋ ಪಾಣೀ
ಗೀತಾ ರೋ ಉಪದೇಶ ಕರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಸಾ ಸಾರಥೀ
ಆಜ ಭರತ ರೀ ಧರಾ ವಿಶ್ವ ಲಲಕಾರತೀ || 3 ||

ಕೇಶವ ಮಾಧವ ರೋ ಸಂಘನಾದ ಜಣಜಣ ರೋಹಿಯೋ ಗುಂಜಾವೇರೇ
ಆತ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಔರ ದೇಶಪ್ರೇಮ ರೋ ಸಬನೇ ಪಾಠ ಪಢಾವೇರೇ
ಭಗವೇ ಧ್ವಜ ರೀ ಆಣ ದೇಶ ರೀ ಶಾನ ಸದಾ ಸಿಂಗಾರತೀ
ಸಂಘಟನಾ ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂವಾರತೀ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code