ಭಾರತ ಮಾ ಕೇ ಚರಣ ಕಮಲ ಮೇ

ಭಾರತ ಮಾ ಕೇ ಚರಣ ಕಮಲ ಮೇ ತನ ಮನ ಧನ ಕರದೇ ನ್ಯೋಛಾವರ
ಸಾಧಕ ಆಜ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕರ ಲೇ ಜನನೀ ಕೇ ಇಸ ಸಂಕಟ ಕ್ಷಣ ಪರ || ಪ ||

ರುದನ ಕರ ರಹಾ ಆಜ ಹಿಮಾಲಯ ಸಿಸಕ ರಹೀ ಗಂಗಾ ಕೀ ಧಾರಾ
ಡಗಮಗ ಹೈ ಕೈಲಾಸ ಶಂಭು ಕಾ ವ್ಯಥಿತ ಆಜ ಬದರೀಶ್ವರ ಪ್ಯಾರಾ
ಉಧರ ಸುಲಗತೀ ವಹ್ನಿ ಶಿಖಾ ಲಖ ಭಯ ಕಂಪಿತ ನಿಜ ನಂದನವನ ಹೈ
ಅಮರನಾಥ ಕೇ ಪಾವನ ಮಂದಿರ ಪರ ಅರಿಯೋಂ ಕಾ ಗೃದ್ಧ ನಯನ ಹೈ
ನಿಜ ಮಾತಾ ಕೀ ಲಾಜ ಬಚಾನೇ ಹಮ ಸಬ ಆಜ ಬನೇ ಪ್ರಲಯಂಕರ || 1 ||

ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ಕಂಕರ ಕಂಕರ ಆಜ ಮಹಾ ಶಂಕರ ಬನ ಜಾಯೇ
ಥಿರಕ ಉಠೇ ತಾಂಡವ ಕೀ ಗತಿ ಫಿರ ವಿಶ್ವ ಪುನಃ ಕಂಪಿತ ಹೋ ಜಾಯೇ
ಖುಲೇ ತೀಸರಾ ನೇತ್ರ ತೇಜ ಸೇ ಅರಿ ದಲ ಸಾರಾ ಭಸ್ಮಸಾತ ಹೋ
ಚಮಕೇ ಪುನಃ ತ್ರಿಶೂಲ ಕರೋ ಮೇ ಅರಿ ಶೋಣಿತ ಸೇ ತಪ್ತ ಪಾತ ಹೋ
ಜಯ ಕೇ ನಾರೇ ಗೂಂಜೇ ನಭ ಮೇ ಜಲೇ ವಿಜಯ ಕಾ ದೀಪ ಘರ ಘರ || 2 ||

ರಾಣಾ ಕೇ ಉಸ ಭೀಷಣ ಪ್ರಣ ಕೋ ಆಜ ಪುನಃ ಹಮ ಸಬ ದುಹರಾಯೇ
ತ್ಯಜ ದೇಂಗೇ ಸಾರಾ ಸುಖ ವೈಭವ ಜಬ ತಕ ಮಾ ಕಾ ಕಷ್ಟ ನ ಜಾಯೇ
ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಮಾತಾ ಕೇ ಕಾರಣ ಅಗರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇ ಲಿಯೇ ಮರೇಂಗೇ
ಭೂಮಿ ಶಯನ ಘಾಸೋಂ ಕೀ ರೋಟೀ ಖಾಕರ ಭೀ ಸಬ ವ್ಯಥಾ ಹರೇಂಗೇ
ನಿಶ್ಚಿತ ಹೋಗೀ ವಿಜಯ ಸತ್ಯ ಕೀ ದುಶ್ಮನ್ ಕಾಂಪೇಂಗೇ ಥರ ಥರ ಥರ || 3 ||

One thought on “ಭಾರತ ಮಾ ಕೇ ಚರಣ ಕಮಲ ಮೇ

  1. ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *

    code