ಭಾರತ ಕೇ ರಣವೀರೋ

ಭಾರತ ಕೇ ರಣವೀರೋ ಕೋ ಜೋ ಪ್ರಾಣೋ ಸೆ ಭೀ ಪ್ಯಾರಾ ಹೈ,
ದೇಶ ಕೆ ದುಲಾರೋ ಕಾ ಯಹ ಆಜಾದಿ ಕಾ ನಾರಾ ಹೈ,
ಹರ-ಹರ-ಹರ ಮಹಾದೇವ, ಹರ-ಹರ-ಹರ ಮಹಾದೇವ
ಹರ-ಹರ-ಹರ ಮಹಾದೇವ                                   || ಪ ||

ಆಜಾದಿ ಕಾ ದೀಪಕ ಹರ ದರ್ಮ ಜಲತಾ ಥಾ ಮೇವಾಡ ಮೆ,
ಬುಜಾ ನಹೀ ಜೋ ಭೀಷಣ ಆಂಧೀ ವರ್ಷಾ ಕೀ ಚೌಛಾರ ಮೆ,
ಆಜಾದಿ ಕೀ ರಕ್ಷಾ ಕೆ ಹಿತ ವೀರೋ ಕೀ ತಲವಾರ ಉಠೀ,
ಹಲ್ದಿ ಘಾಟಿ ಕೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ಮೆ ಪ್ರಲಯಂಕರ ಹೂಂಕಾರ ಉಠೀ,
ಚೇತಕ ಪರ ಚಢಕರ ಕೇ ಜಿಸನೆ ಲಿಯಾ ಹಾಥ ಮೆ ಭಾಲಾ ಥಾ,
ಮಹಾಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸದಾ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಮತವಾಲಾ ಥಾ,
ಮಾತೃ ಭೂಮಿ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೆ, ಜಿಸನೆ ಜೀವನ ಧನ ವಾರಾ ಹೈ    || 1 ||

ವೀರ ಶಿವಾ ಕೆ ಹಾಥ ಭವಾನಿ, ಬಿಜಲೀ ಬನಕರ ಕಡಕೇ ಥೀ,
ಮುಗಲ ಬಾದಶಹೋಂ ಕೀ ಛಾತೀ, ಡರ ಸೆ ಧಕ-ಧಕ ಧಡಕೀ ಥೀ,
ಫಡಕೀ ಭುಜಾ ಮರಾಠೋ ಕೀ, ಜಿನಕೋ ನ ಗುಲಾಮಿ ಪ್ಯಾರಿ ಥೀ,
ಆಜಾದಿ ಕೀ ಲಡೀ ಲಡಾಯಿ, ಹಿಮ್ಮತ ಕಭೀ ನ ಹಾರೀ ಥೀ,
ಸ್ವತಂತ್ರ ರಹನಾ ಯಾ ಕುರ್ಬಾನಿ, ಕರನಾ ಅಪನೆ ತನ ಮನ ಕೀ,
ತಾನ ಕೇ ಸೀನಾ ಆನ ಪೇ ಜೀನಾ, ಯಹೀ ಧ್ಯೇಯ ಥಾ ಜೀವನ ಕಾ,
ಛತ್ರಪತಿ ನೆ ಇಸ ನಾರೇ ಸೆ, ದುಶ್ಮನ ಕೋ ಲಲಕಾರಾ ಹೈ          || 2 ||

ಅಪನೀ ಜನನಿ ಕೆ ಪುತ್ರೋ ಕೆ ತರತಬ ಬಡೇ ಮಹಾನ ಹೈ,
ದುರ್ಗಾದಾಸ ವೀರ ಕೋ ದೇಖೋ ಕೈಸೀ ಅದ್ಭುತ ಶಾನ ಹೈ,
ಭೂಲ ಸಕೇಗಾ ನಹೀ ಆಗರಾ, ಅಮರಸಿಂಹ ಕೀ ತೇಜ ಕಟಾರ,
ಕಾಬುಲ ನೆ ದೇಖೀ ಥೀ, ಜಿಸ ಜಸವಂತ ಸಿಂಹ ಕೀ ತೇಜ ದುಧಾರ,
ಝಾಲಾ ಮನ್ನಾ ಕಾರಣ ಮೆ ಕಿತನಾ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿದಾನ,
ಭಾಮೊಶಾಹ ಜೈಸೆ ಜೀಟೋ ಪರ ಮಾತಾ ಕೋ ಅಭಿಮಾನ ಹೈ,
ರಾಣಾ, ಸಾಂಗಾ, ರಾಜಸಿಂಹ ಕಾ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಭೀ ನ್ಯಾರಾ ಹೈ     || 3 ||

ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೆ ಬೇಟೋ, ಅಬ ಗಫಲತ ಕೋ ಛೋಡ ದೋ
ಅಪನೀ ತಾಕತ ಸೆ ಜುಲ್ಮಿ ದುಶ್ಮನ ಕೀ ಗರ್ದನ ತೋಡ ದೋ
ಜೋ ಭಾರತ ಪರ ಬುರೀ ನಜರ ಡಾಲೆ ವೋ ಆಂಖೇ ಘೋಡ ದೋ
ಗೌರವ ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಮೆ ತುಮ ಅಧ್ಯಾಯ ನಯಾ ಫಿರ ಜೋಡ ದೋ
ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಪ್ಯಾರಿ ಹೈ, ತೋ ಫಿರ ತನ-ಮನ-ಧನ ಕುರ್ಬಾ ನ ಹೋ
ಮಾನೆಗಾ ಸಂಸಾರ ತಭೀ ತುಮ ವೀರೋ ಕೀ ಸಂತಾನ ಹೋ
ಕರೋ ಯಾದ ಅಪನೀ ನಸ-ನಸಮೆ, ಉಸೀ ಖೂನ ಕೀ ಧಾರಾ ಹೈ  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code