ಕರ ರಹಾ ಹಿಮವಾನ ಫಿರ ಆಹ್ವಾನ

ಕರ ರಹಾ ಹಿಮವಾನ ಫಿರ ಆಹ್ವಾನ
ಭಾರತ ಜಾಗ ಕೀ, ಭಾರತ ಜಾಗಕೀ          || ಪ ||

ಪಾಪ ಕ ದಿನಕರ ಉದಯ ಹೈ ಹೋ ರಹಾ,
ಧಮೃ ಅಪನೀ ಆಸ್ಥಾ ಹೈ ಖೋ ರಹಾ,
ಆ ಜ ಛಲ ನೇ ರೂಪ ಭೀಷಣ ಹೈ ಧರಾ,
ಸತ್ಯ ಆಂಚಲ ಮೆ ಛುಪಾ ಹೈ ರೋ ರಹಾ,
ದೋ ಗಯೀ ಹೈ ಆನ, ಚುಪ ಅಭಿ ಮಾನ,
ಭಾರತ ಜಾಗ ಕೀ, ಭಾರತ ಜಾಗ ಕೀ        || 1 ||

ಜಾಗ ಫಿರ ಸೇ ಧಮೃ ಕೋ ಬಲವಾದ ಕರ,
ಸತ್ಯ ಕೀ ರಖ ಲಾಜಿ ಫಿರ ಅಭಿಯಾನ ಕರ,
ಆಜ ಛಲ ಕೀ ಜೀತ, ಯುಗ ಯಹ ಕಹ ರಹಾ,
ಮಾತೃ-ರಕ್ಷಣ ಹೇತು ಉಠ ಬಲಿದಾನ ಕರ,
ಫಿರ ಬನೋ ದೃಢವಾನ ಲೇಕರ ಆನ,
ಭಾರತ ಜಾಗ ಕೀ, ಭಾರತ ಜಾಗ ಕೀ        || 2 ||

ಆಜ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಕಾ ಅವತಾರ ಬನ,
ಪ್ರಲಯ ರೂಪಿ ಕಾಲ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ ಬನ,
ಆಜ ಕರವಟ ಲೇ ರಹಾ ಹೈ ಹಿಮ – ಶಿಖರ,
ಶತ್ರು ಮರ್ದನ ಹೇತು ತೂ ಅಂಗಾರ ಬನ,
ಫಿರ ಬನೋ ಭಗವಾನ ಲೇ ವರದಾನ,
ಭಾರತ ಜಾಗ ಕೀ, ಭಾರತ ಜಾಗ ಕೀ     || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code