ದಿವಿಕೇಗಿನ ಮನದೇಶ ಭಕ್ತುಲಾ (ತೆಲುಗು)

ದಿವಿಕೇಗಿನ ಮನದೇಶ ಭಕ್ತುಲಾ
ಅಡುಗುಜಾಡಲೆ ನು ಅನುದರಿಂಚವ ಲೇನೋಯಿ                          || ಪ ||

ಕಾರಾಗಾರಮೆ ಪ್ರಾಸಾದಮುಗಾ – ತುಪಾಕಿ ಗುಂಡೇಲ ಪೂಲ ಚೆಂಡುಗಾ
ಉರಿ ಚೇರುಲನೆ ಉಯ್ಯಾಲಲುಗಾ – ತಲಂಚಿ ಧರ್ಮೋದ್ಧಿರಣ ಕೋರಕೈ….    || 1 ||
ದಿವಿಕೇಗಿನ ಮನದೇಶ ಭಕ್ತುಲಾ

ಪ್ರತಿಪಲಂಮುಲಾ ವಾಂಚಿಪಕಾಯೆ – ನಿಲಾಂಭದಮುಲ ನಿರ ಮೋಂಸಗಿನಟಲ
ಕಾರ್ಯಾ ರಂಗಮುನ ಕರ್ಮವೀರುಲೈ – ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮರ ಜ್ವಾಲಲ ಕೇರಯೈ    || 2 ||
ದಿವಿಕೇಗಿನ ಮನದೇಶ ಭಕ್ತುಲಾ

ಸಮಾಜ ಸಿಂಧುವುಲೋನಿ ಕನಾಲೈ – ಸ್ವಚ್ಛ ಸೀಮಕು ಪುಣಾದಿ ಶಿಲಲೈ
ಕದನರಂಗಮುನ ಹುಜ ಜೀವನುಲೈ – ಮಾತೃಪದಂಮ್ಮುನ ರಾಲಿನ ವೀರುಲೈ    || 3 ||
ದಿವಿಕೇಗಿನ ಮನದೇಶ ಭಕ್ತುಲಾ

ವಿಶಾಲ ವಸುದನು ವಿಲ್ಲೀವಿರಿಸಿನ – ಪವಿತ್ರ ಪೌರುಷ ಭಾರತಭೂಮಿ
ಯಶೋಗೀತಿಕಲ ನಾಲಾಪಿಂಚಿ – ಅಮರ ವಿಪಂಚಿಕ ತಂತ್ರಿಸ್ವರೂಲೈ…..     || 4 ||
ದಿವಿಕೇಗಿನ ಮದದೇಶ ಭಕ್ತುಲಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code