ಭಾರತಿ ನಾ ಕನ್ನತಲ್ಲಿ – ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಕಲಪವಲ್ಲೀ (ತೆಲುಗು)

ಭಾರತಿ ನಾ ಕನ್ನತಲ್ಲಿ – ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಕಲಪವಲ್ಲೀ
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ವಿರಿಯಿಂಚಿನ – ಚಿರುಪೂವ್ವುಲ ಶಿರಸುಮಲ್ಲಿ || ಪ ||

ವಾರ್ದಿತಯ ಥವ್ಯವಸನ – ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ವಿಶದರಚನ
ಕಾಶ್ಮೀರಪು ರಶಮಿವದನ – ನಿರ್ಮರಗುನ ನಿಖಿಲಸದನ || 1 ||

ಸನ್ನುತ ಹಿಮಶಿಖರಮುವಲೆ – ಉನ್ನತ ಮಸ್ತಕಶೋಭಿಣಿ
ಪಾವನ ಗಂಗಾನದಿವಲೇ – ಜೀವನ ಗೀತಾದಾಯಿನಿ || 2 ||

ಭಾರತಿ ಬಂಗರೂ ಮುಂಗಿಟ – ಭಗವಂತುಡೆ ಪಾರಾಡೇನು
ತ್ರುಷಿಸಂತತಾ ಗೋಂತುವಿಪ್ಪಿ – ತ್ರುಕ್ಕುಲು ಚಕ್ಕಗ ಪಾಡೆನು || 3 ||

ಕ್ಷಮತಾ ಕೇತನ ಮೇಲೆನು – ಸಮತಾ ಶಂಖಮು ನೋತ್ತೇನು
ವಿತರನ ಗುಣ ಮೌಖಮುನ – ವಿಶ್ವವಮನೆ ಮುಂಚತ್ತೇನು || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code