ಭಗವತ್ಕೋಡಿಯೆ ಬಯರುಕಯಿನೀ (ಮಲೆಯಾಳಮ್)

ಭಗವತ್ಕೋಡಿಯೆ ಬಯರುಕಯಿನೀ ಪಾವನ ಭಾರದ ನಭಸ್ಸಿಂಗಲ
ಪಾವನ ಭಾರದ ನಭಸ್ಸಿಂಗಲ, ಭಾರದ ನಭಸ್ಸಿಂಗಲ, ಭಾರದ ನಭಸ್ಸಿಂಗಲ || ಪ ||

ಕುಮಾರಿಮುದಲಾ ಕೈಲಾಸಮವರೆ ನವನವಮಾಕುಮ ಆವೇಶತ್ತಾಲ ಕುಮಾರಿ
ಮುದಲಾ ಕೈಲಾಸಮವರೆ ನವನವಮಾಕುಮ ಆವೇಶತ್ತಾಲ |
ಅಲಕಳ ವೀಂಟುಮ ಉಳವಾಕ್ಕೀ ನೀ ಉಯರು ಪಾವನ ಭಗವೆ ನೀ
ಅಲಕಳ ವೀಂಟುಮ ಉಳವಾಕ್ಕೀ ನೀ ಉಯರು ಪಾವನ ಭಗವೆ ನೀ |
ಭಗವತ್ಕೋಡಿಯೆ…..                                    || 1 ||

ನಿನ್ಮದಿ ಮೋಹನ ದರ್ಶನತ್ತಾಲೆ ಪುಲಕಮ ಕೋಳುಮ ಮಮ ಹೃದಯತ್ತಿಲ
ಪೂರ್ವಿಕರಾಮ ಋಷಿವರ್ಯನ್ಮಾರೆ ಕ್ಯಾಣ್ಮು ಪಾವನ ಭಗವೆ ಞನೆ
ಭಾರದದೇವಿದನ ಮಾನಂ ಕಾಕ್ಯಾನ ಅಡರಕ್ಕಳತ್ತಿಲ ಅಡರಾಡಿಂಟು
ವೀರನಾಕುಮ ರಾಣಾ ಪ್ರದಾಪನೆ ಕಾಣ್ಮು ಪಾವನ ಭಗವೆ ಞನ
ಭಗವತ್ಕೋಡಿಯೆ…..                        || 2 ||

ಭಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮಾದೃಕಯಾಯಿ ತ್ಯಾಗತ್ತಿನ ಬಲಿ ಪೀಠತ್ತಿಂಗಲ
ಚಿತ್ತೋರಿನ ದೀಜ್ವಾಲಯಿಲೆ ರೀಯುಮ ಪದ್ಮಿನಿಯೆಯುಮ ಕಾಣ್ಮ ಞನ
ಆತ್ಮಾವೆಕ್ಕಾಳ ಪ್ರಿಯದರ ಮಾಣೇನ, ಸಂಘಮೆನ್ನೋರಾ ಸಂದೇಶತ್ತೇ
ಆಶಾಪೂರ್ವಂ ಅರ್ಪಿಚ್ಚಿಟುಂ ಕೇಶವನೇಯುಮ ಕಾಣ್ಮು ಞನ
ಭಗವತ್ಕೋಡಿಯೆ…..                        || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code