ಭಾರತ ಮೆ ಫಿರ ಭಗವಾಧ್ವಜ

ಭಾರತ ಮೆ ಫಿರ ಭಗವಾಧ್ವಜ ಫಿರ ಭಗವಾಧ್ವಜ ಲಹರಾಯೇಗಾ
ಭಾರತ ಕೀ ಇಸ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಮೆ, ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಆ ಜಾಯೇಗಾ          ||ಪ||

ಕೌನ ಬನೇಗಾ ಅರ್ಜುನ ಯೋಧಾ, ಕೌನ ಕೃಷ್ಣ ಬನ ಜಾಯೇಗಾ,
ಕೌನ ಭಾರತ ಕೀ ಡೂಬತೀ ನೈಯ್ಯಾ ಆಕರ ಪಾರ ಲಗಾಯೇಗಾ,
ಧೀರ ಧರೋ ಏ ಹಿಂದೂ ವೀರೋ, ವಹ ದಿನ ಭೀ ಆ ಜಾಯೇಗಾ,
ಜನ ಭಾರತ ಕಾ ಬಚ್ಪಾ ಬಚ್ಪಾ ದೇಶ ಭಕ್ತ ಬನ ಜಾಯೇಗಾ             ||1||

ಕೌನ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಬನಕರ, ಯವನೋ ಕೇ ಸಿರ ಫೊಡೇಗಾ,
ಕೌನ ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬನಕರ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಕೋ ತೋಡೆಗಾ,
ಮತ ಫಬರಾವೋ ಹಿಂದೂ ವೀರೋ, ಯಹ ದಿನ ಭೀ ಆಜಾಯೇಗಾ,
ಜಬ ಭಾರತ ಕಾ ಬಚ್ಪಾ ಬಚ್ಪಾ ಮಾತೃ ಭಕ್ತ ಬನ ಆಯೇಗಾ           ||2||

ಕಲಕಲ ಕರತೀ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ, ಕಹೋ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಗುಣಗಾತೀ ಹೈ,
ಅಪನೀ ಕಲ – ಕಲ ಕೀ ವಾಣೀ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ದುನಾತಿ ಹೈ,
ಧೀರ ಧರೋ ಏ ಹಿಂದೂ ವೀರೋ ವಹ ದಿನ ಭೀ ಆ ಜಾಯೇಗಾ,
ಜಬ ಭಾರತ ಕಾ ಬಚ್ಪಾ ಬಚ್ಪಾ ದೇಶ ಭಕ್ತ ಬನ ಜಾಯೇಗಾ          ||3||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code