ದಿನ ಬೋದೊಲೇರ ಶುಮಯ (ಬಂಗಾಲಿ)

ದಿನ ಬೋದೊಲೇರ ಶುಮಯ ಹೋಯೆ ಛೆ ಘುಮೆ ಹೇ ಓಠೋ ಬಂಧೂ
ಬಲೋ ಭಾರತ ಅಮಾರ ದೇಶ ಅಮರಾ ಸೋಬಾಯ ಹಿಂದೂ
ಯೇ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಹೈ ಹಮಾರಾ ಹಮ ಲೋಗ ಸಬ ಹೈ ಹಿಂದೂ  || ಪ ||

ಹಿಂದು ಜಾತೀ ಪ್ರಾಚೀನ ಉಠೆ ನೀ ಮಾಟಿ ಫುಡೆ
ಶುರ ಜೋ ಸಮೊ ಪರಿಂಚಮಿ, ಸಾರ ವಿಶ್ವ ಜುಡೆ
ಮಾನೋವತಾರ ಶಭ್ಯತಾರ, ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದೂ            || 1 ||

ಓತಿತೆ ಬಿದೇಶಿರಾ ಕೋರಿಛೆ ಅಪಮಾನ
ಲೋಭಾತುರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾದೇರ, ಆಚೊ ಧಾಯೋಮನ
ಹಾಥಟಾ ತಾರಾ ಬಾರಾಲಯಿ ಶೋರಬೆ ರಕ್ತ ಬಿಂದೂ            || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code