ಧನ್ನ ಹೇ ಋಷಿವರ ರಾಷ್ಟ್ರೋ ತಪಸ್ವೀ (ಬಂಗಾಲಿ)

ಧನ್ನ ಹೇ ಋಷಿವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋ ತಪಸ್ವೀ
ಪ್ರಬುದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾನ
ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೇ ನವ ಬೈಭವ ದಾಯೀ
ಹೇ ಮಾಧವ ಲಹ ಪ್ರಣಾಮ          || ಪ ||

ಗುರೂರ ಚರಣೇ
ಕೋಟಿ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ
ಪರೋಹಿತ ದೇಶೋಹಿತ
ಶೋಪೆದಿಲೇ ತನುಮನ
ಕೇಶೋಬೇರ ಪ್ರೇರೋಣಾಯ
ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಂಘಟನೆ
ಶೋ ಬಾರೇ ಕೋರಿಲೆ ಆಹ್ವಾನ        || 1 ||

ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ಧಿರ ಏಯಿ ಶುಭಬರ್ಷೆ
ಆಬಾರ ಜಾಗೀಛೇ ದೇಶ
ಕಬೋ ದೇಬೋ ಆಶಿಬೆ
ಜೇಥಾ ಆಛೇ ಘನೋಘೋರ
ಚಲೋ ಜಾಲೀ ಶತದೀಪ
ಅಂಧಾರೇರ ಹೋತ ಅಬೋಶಾನ
ಹೇ ಮಾಧವ ಪ್ರಣಾಮ              || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code