ಬೀರ ಜನನೀ ಜಾಯ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ (ಬಂಗಾಲಿ)

ಬೀರ ಜನನೀ ಜಾಯ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ
ಸುನಿ ಜನನೀ ನಬೋ ಬೋಧನ ಮಂತ್ರ
ಚರಣ ತೀರ್ಥೆ ಆಶೆ ಜಾತೋ ಸಂತಾನ        || ಪ ||

ಗಾಹೇ ಗಾನ ಜನನೀರ ಉನ್‍ನತ ಕರಿ ಶೇಲ
ಆ ಸಾಗರಗಿರಿ ಆಶೆ ಶವ ಶತಬೀರ
ಶತ ಜಯ ಶಂಕೆ ರಿಪುದಲ ಶಂಕೆ
ಜೇಗೆ ಊಠೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಿರ್ಭೀಕ ಪ್ರಾನ    || 1 ||

ಬಾಂಧಾ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಂತರ
ಆತ್ಮ ಬಲೀರ ರಾಂಗಾ ಸುತ್ರೆ
ಜೇಗೆ ಊಠೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಾ
ಜನನೀರ ಬಂಧೇ ಸತ್ರೋತ್ರೇ                || 2 ||

ಜನವೀರ ಜಾಯ ಗಾಯೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಾರೆ ಗೌರೀಕ ಧ್ವಜ ದಂಡ
ರಾಖಿ ತೇ ಮಾಯೇರ ಮಾನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂತಾನ
ಹಾಸಿ ಮುಖೆ ದಿತೆ ಜಾಯ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನ   || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code