ಬಲ ಸಾಗರ ಸಮಾಜ ಹೋವೆ

ಬಲ ಸಾಗರ ಸಮಾಜ ಹೋವೆ ರವಿ ಸಮಾನ ಜಗಮೆ ಸೋಹೆ          || ಪ ||

ಸಂಕಲ್ಪ ಕರೇ ಮನಸ ಮೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಲಿಯೇ ಹಾಥೋ ಮೆ
ಭೂ ಮಾತಾ ಕೆ ಚರಗೋ ಮೆ ಅರ್ಪಣ ಕರ ಹಮ ಮಿಟ ಜಾವೇ       || 1 ||

ಹಾಥೋ ಮೆ ಹಾಥ ಮಿಲೆ ಹೋ ಹೃದಯೋಂ ಸೆ ಹೃದಯ ಜುಡೆ ಹೋ
ಐಕ್ಯ ಮಂತ್ರ ಮುಖ ಮೆ ನಿತ್ಯ ಹೋ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಹೇತು ಸಬ ಆವೆ      || 2 ||

ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾ ಅನುಶಾಸನ ಬಲಿವಾನ ಸಮಾಜ ಚಿರಂತನ
ಜಯ ವೈಭವ ಕಾ ಆಶ್ವಾಸನ ಯಹ ಪರಿವರ್ತನ ಫಿರ ಲಾವೆ           || 3 ||

ಜನಸೇವಾ ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಹೋ ಸಮಾಜ ಶಕ್ತಿ
ಇಸಮೆ ಹೀ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಅಬ ಜೀವನ ಕೇತಾರ್ಥ ಹೋವೆ           || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code