ನಾಡಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು

ನಾಡಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಬಾಡಿದ ಮನಗಳ ಅರಳಿಸಲು
ವೀರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ತೊಟ್ಟಿಹೆವು….
ಹೊಸನಾಡೊಂದನು ಕಟ್ಟುವೆವು            || ಪ ||

ರೂಢಿಯ ಮೌಢ್ಯದ ಗೋಡೆಯ ಕೆಡವಿ
ಗುಡಿಸಲುವಾಸಿಗಳಾ ಮೈದಡವಿ
ಒಲವಿನ ಧಾರೆಯ ಹರಿಸುವೆವು……….
ಅರಿವಿನ ದೀಪವನುರಿಸುವೆವು              || 1 ||

ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನು ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ
ಘನ ಆದರ್ಶವ ಅನುಸರಿಸುತಲಿ
ಮುಚ್ಚಿದ ಕಂಗಳ ತೆರೆಸುವೆವು……….
ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಸಾಹಸ ಮೆರೆಸುವೆವು              || 2 ||

ವಿಘ್ನ ವಿರೋಧದ ಭೀತಿಯ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮೋಹವ ದಹಿಸಿ
ಸ್ವಾರ್ಥ ದುರಾಸೆಯ ಮೆಟ್ಟುವೆವು……
ಗುರಿಯನು ಶೀಘ್ರದಿ ಮುಟ್ಟುವೆವು          || 3 ||

ತಾಯ್ನೆಲವೆಮಗೆ ಪರಮಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಾಮಗ್ರಾಮವೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ
ದಶದಿಶೆಗಳಿಗೂ ಸಾಗುವೆವು……….
ಸೇವೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರುವೆವು          || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code