ಚಲೋ ಜವಾನೋ, ಬಢೋ ಜವಾನೋ

ಚಲೋ ಜವಾನೋ, ಬಢೋ ಜವಾನೋ, ಮಾ ನೆ ಹಮೆ ಪುಕಾರಾ ಹೈ
ದುಶ್ಮನ ನೆ ಲಲಕಾರಾ ಹೈ                                      || ಪ ||

ರಾಣಾ, ಸಾಂಗಾ, ಶಿವ, ಪ್ರತಾಪ ಕಾ ವಿಕ್ರಮ ಭೂಲ ನಹೀ ಜಾನಾ,
ಭಗತಸಿಂಹ ಕೆ ಅತುಲ ತ್ಯಾಗ ಕೋ ಕಭೀ ನ ಮನಸೇ ಬಿಸರಾನಾ,
ಝಾಂಸಿ ಕೀ ರಾನಿ ಕಾ ಗೌರವ, ಸಾರೇ ದೇಶ ಮೆ ಫೈಲಾನಾ,
ಗುರು – ಪುತ್ರೋ ಕೆ ಬಲಿದಾನೋ ಕೀ, ಅಮರ ಕಥಾಯೇ ದೊಹರಾನಾ,
ಬಢೋ – ಬಢೋ ಏ ಸಿಂಹ ಸಪೂತೋ, ಹಿಮಗಿರಿ ನೆ ಲಲಕಾರಾ ಹೈ  || 1 ||

ತೇರೆ ಹೋತೆ ಸೀಮಾವೋ ಪರ ದುಶ್ಮನ ನ ಆನೆ ಪಾಯೆ,
ಆ ಜಾಯೆ ತೋ ವಾಪಸ ಅಪನಾ ಶೀಕ್ಷನ ಲೇ ಜಾನೆ ಪಾಯೆ,
ಜಿಧರ ಬಢೋ ತೂಫಾ ಶರಮಾಯೆ, ಸಾಗರ ಪರ್ವತ ಝುಕ ಜಾಯೆ,
ಶೀಶ ಜಿ ಹಾ ಅರ್ಪಣ ಹೋ ಜಾಯೆ, ವಹೀ ತೀರ್ಥ ಭಿಬನೆ ಜಾಯೆ,
ಭಾರತ ಮಾ ಕೀ ಲಾಜ ಬಚಾನಾ, ಪಹಲಾ ಕಾಮ ಹಮಾರಾ ಹೈ  || 2 ||

ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಕಾವೇರಿ ಕೀ ಲಹರೇ ಹಮೆ ಬುಲಾತೀ ಹೈ,
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೀ ಧರತೀ ಊಪರ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಸಿಖಾತೀ ಹೈ,
ಉಠೋ – ಉಠೋ ಜ್ಯೋ ಪಾರ್ಥ ಬರೆ ತುಮ ಬೈರೀ ಕೋ ಲಲಕಾರ ಬರೋ,
ಬಢೋ – ಬಢೋ ಓ ಪಾರ್ಥ ತುಮ ಬೈರೀನಾ ಬಚನೆ ಪಾಯೆ,
ಭಾರತ ಮಾ ಕೀ ಸೇವಾ ಕರನ, ಯಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಮಾರಾ ಹೈ          || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code