ಬಢತೆ ಜಾನಾ ಬಢತೆ ಜಾನಾ

ಬಢತೆ ಜಾನಾ ಬಢತೆ ಜಾನಾ, ಹಿಂದೂ ಯುವಕೋ ಸಿಂಹ ಸ ಪ್ಯತೋ
ಕೇಶವ ಕೀ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಕಿರಣೋ, ಮಾಧವ ಪ್ರೇರಿತ ಮಲಯ ಸ ಮೀರೋ
ಢತೆ ಜಾನಾ ಬಢತೆ ಜಾನಾ                                        || ಪ ||

ದುರ್ಗಮ ಪಥ ಕೆ ಅವಿಚಲ ರಾಹಿ, ಧರ್ಮ ಸಮಯ ಕೆ ಅಮರ ಸಿಪಾಹಿ,
ಬಾಢಾಯೆ ರೋಕೆ ಕಿತನಾ ಹೀ, ಪರ ನ ತನಿಕ ಉನಸೆ ಘಬರಾನಾ,
ಬಢತೆ ಜಾನಾ……                                           || 1 ||

ಝಂಝಾ ಕೆ ಭೀಷಣ ಝೋಂ ಮೆ, ಶಸ್ತ್ರೋಂ ಕಿ ಲೇಖೀ ನೋ ಕೊ ಮೆ,
ದುಃಸಹ ಯಾತನಾ ಜೌರ ಶೋಕೋ ಮೆ, ಜೀವಟ ಭರಕರ ಲಡತೆ ಜಾನಾ,
ಬಢತೆ ಜಾನಾ……                                           || 2 ||

ದಾವಾನಲ ಕೆ ಅಂಗಾರೋ ಕೊ, ಹಸ ಹಸ ಪೀನಾ ಆತಪ ಹರನಾ,
ಪ್ರಲಯ ತರಂಗೋಂ ಕೀ ಧಾರಾ ಕೋ, ಪಗಸೆ ಛೂನಾ ಪಾರ ಉತರನಾ,
ಬಢತೆ ಜಾನಾ……                                           || 3 ||

ಝೂಂಟೆ ಸುಖ ಕಾ ಪ್ಯಾರ ಭುಲಾಕರ, ಮಿಥ್ಯಾ ಸಾ ಸಂಸಾರ ಜಲಾಕರ,
ಭಾರತ ಮಾ ಕಾ ಮಾನ ಬಢಾನೆ, ಮಾಂ ಬಹನೋ ಕೀ ಲಾಜ ಬಚಾನೆ,
ಬಢತೆ ಜಾನಾ……                                          || 4 ||

ರಾತ ಅಂಧೇರಿ ಕಂಟಕ ಪಥ ಹೋ, ಗೀತ ನಿರಾಶ ಕೆ ಮತ ಗಾನಾ, .
ಸಾಹಸ ಕೀ ಧೃವ ಜ್ಯೋತಿ ಜಲಾಕರ, ಧ್ಯೇಯ ಶಿಖರ ಪರಚಢತೆ ಜಾನಾ,
ಬಢತೆ ಜಾನಾ……                                          || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code