ಯಹ ಧರತೀ ಹೈ ಅವತಾರಾ ದೀ (ಪಂಜಾಬಿ)

ಯಹ ಧರತೀ ಹೈ ಅವತಾರಾ ದೀ, ಯಹ ಧರತೀ ದೇಶ ಪ್ಯಾರಾ ದೀ
ಯಹ ಮಹಕಾ ಭರೀ, ಕಿಮಾರೀ ಏ, ತೇ ಜನನೀ ವೀರ ಹಜಾರಾ ದೀ || ಪ ||

ಹಾರ ಗಲೆದಾ ಗಂಗ, ಕಾವೇರಿ, ಮುಕುಟ ಹಿಮಾಲಯ ಪರಬತ ದಾ
ಇಸ ಧರತೀ ದಾ ಹರ ಇಕ ಬಂದಾ, ಭಲಾ ಮಂಗದಾ ಸರಕ್ತ ದಾ
ಪೌಣ ಸುಗಂಧಿತ ಚಲೆ ನಿರಂತರ, ಢೌಡ ನ ಕಡೆ ಬಹಾರಾ ದೀ
ಯಹ ಮಹಕಾ…..                                      || 1 ||

ಸರಹದಾಂದಿ ಕರದೆ ರಾಖಿ, ಅಣಖಿಲೆ ನೆ ವೀರ ಸಿಪಾಹಿ
ಬಗ್ಧೆ ಲೇಖಕಾ ಸಾಯಿಸದಾನಾ, ದೀ ಮಾತಾ ಹೈ ಧರತೆ ಪ್ಯಾರಿ
ಭೀಮರಾವ ತೇ ವೀರೆ ಸಾವರಕರ, ಭಗತ ಸಿಂಹ ಸರದಾರಾ ದೀ
ಯಹ ಮಹಕಾ…..                                       || 2 ||

ಕಾರಗಿಲ ಕೇ ವೆ ಶಹಿಂದೆ ಸಾರೆ, ವಿಚ್ಚ ದಿಲಾಂ ದೇ ಭೇದ ನಹೀ
ಜಾತಿ ಭಾಷಾ ನಾದ ದೇ ಉತ್ತೆ, ಊಚ ನೀಚ ದಾ ಗೇಡ ನಹೀ
ಅಪನಾ ಐಕಾ ಶಕ್ತಿ ಅಪನೀ, ಪರವಾಹ ನಹೀ ವಂಗಾರಾ ದೀ
ಯಹ ಮಹಕಾ…..                                      || 3 ||

ಹಿಮ್ಮತ ದುಶ್ಮನ ಕರೇ ನ ಕೋಯಿ, ಇಸ ಧರತೀ ದೇ ಲಾಲ ಬಥೇರೆ
ಬಸ ದುಶ್ಮನ ದೇ ಕಾಲನೇ ಜೇಹಡೆ, ಇಸ ಧರತೀ ದೀ ಢಾಲ ನೆ ಜೀಹಡೆ
ಹುಣ ನ ಊಗೆಗೀ ಫಸಲ ಕದೆ ವೀ, ಜಯಚಂದ ಜಹೇ ಗದ್ಧಾರಾ ದೀ
ಯಹ ಮಹಕಾ…..                                       || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code