ಕಾಜಿಂಗಹನ ನೇಯಿ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಕಾಜಿಂಗಹನ ನೇಯಿ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ                                           || ಪ ||

 

ಮಹಾಂಗ ಥೆಕಲ್ಪತ ಪೇನ ಬಾಂಗಸೊ ಆದೆತ ಆಲಂಗ

ತಮನ ಲಾಂಗ ಲಂಗಸಿ ಜನಪಾನಥೆ ಲಾದನ

ಏದೆತ ಅಫಾರಮಾನ ಇವಿ ಚಿಪಿ ನಾಂಗ

ಸುರಿ ಸುರಿ ಯಿರಿ ದೋ ನಕಜಿ ಕಾಂಗ ತಾಂಗ                  || 1 ||

 

ಇನಿಂಗ ಆರಲೋ ಆವಿ ಆಬು ಆಬು

ದೇತ ಲಂಗರಿ ಆಜಯಿಸೆ ಸಿ ಪಾಲಾಂಗಟಿ ದುಗ

ನಿಂಗ ಇಸಿವೇತ ಪೆನ ಚೆಸಂಗ ಲೋನಾಂಗ

ಲಂಗರಿ ಆರ್ಲೋ ಇಲಿ ಹೆಲೊ ನಕಬೆ ಕಾಂಗತಾಂಗ      || 2 ||

 

ಸುರಿ ಸುರಿ ಇಲಿ ದೊ ನಕಬೆ ಕಾಂಗ ತಾಂಗ

ಬಂತಾ ಪಿಪತ ಇಪಿ ಪುಆನ ಢೆರಾಕ ನಾಂಗ

ಕೆಚಕಚೆ ಆಸನ ದವಾನ ಪಾವಿರ ಲೋನಾಂಗ

ಭಾರತ ಆದೆತ ಇಲಿ ಹೆಲೊ ನಕಬೆ ಕಾಂಗತಾಂಗ          || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code