ಧ್ಯಾನರ ಭಾರತ ಪ್ರಾಣರ ಭಾರತ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಧ್ಯಾನರ ಭಾರತ ಪ್ರಾಣರ ಭಾರತ
ಚಿರ ಸಾಧವಾರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ
ತೋಮಾತೆ ಕರ್ಮ, ತೋಮಾತೆ ಧರ್ಮ
ಚಿನ್ಮಯ ಮೋರ ಮಾತೃಭೂಮಿ        || ಪ ||

ತುಮಿಯೆ ಸ್ವರ್ಗ ತುಮಿಯೆ ಮೋಕ್ಷ
ತುಮಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಿನೀ
ತೋಮಾತೆ ಶಕ್ತಿ ತೋಮಾತೆ ಭಕ್ತಿ
ತುಮಿ ಶತ್ರು ವಿನಾಶನೀ              || 1 ||

ಸಕಲೋ ಬಬಾಸನಾ ಮನರ ಕಾಮನಾ
ತೋಮಾರ ಕಾರಣೆ ತ್ಯಾಗಿಮ ಆಯಿ
ತೋಮಾರ ಮೂರತಿ ದೇಖಿಲೆ ಆಗತ
ಪೂಜಾರ ಅಗನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಯೇ ಉಮಿ     || 2 ||

ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸೀ ತುಮಿ
ಧರ್ಮ ಭೂಮಿ ತುಮಿ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ
ತೋಮಾರ ಗೌರವ ಘೋಷೆ ಹಿಮಗಿರಿ
ಶಿಖರೆ ಸುನಿಲ ಆಕಾಶ ಚುಮಿ         || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code